Call (office): 02-579-2946#071
Address: ชั้นลอย อาคารคณะสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
blog img

ขอแสดงความยินดีกับ บริษัทฯ ที่ได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และบริการงานอีเว้นท์
โดย วีกรีน เป็นที่ปรึกษา ภายใต้การดำเนิน “โครงการขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอนเพื่อสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศปีที่ 8” ซึ่งสนับสนุนทุนโดย องค์การบริหาร จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

Tags: , , , ,

Leave a Reply