Call (office): 02-579-2946#071
Address: ชั้นลอย อาคารคณะสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จากความห่วงใยต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม ทำให้หลายประเทศพัฒนา ข้อกำหนด กฎระเบียบ และมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ที่ใช้เป็นเงื่อนไขสำหรับการค้าระหว่างประเทศ เพื่อเป็นกลไกกระตุ้น ขับเคลื่อน และควบคุมการผลิตผลิตภัณฑ์และบริการที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทำให้เล็งเห็นความสำคัญในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านการค้าและสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัยต่อสถานการณ์ รวมทั้งองค์ความรู้และความเข้าใจเชิงปฏิบัติของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทย อันเป็นการเตรียมความพร้อมในการตอบสนองต่อความต้องการของประเทศคู่ค้า ตลอดจนรักษาความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดในระดับสากล ทำให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศจัดตั้ง “ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2552

A great concern over environmental problems has led to the requirements of environmental regulations and standards for international trading. It is expected that environmental requirements and legislations will stimulate, drive and control the social and environmental responsibility of production and consumption. This is essential for the Thai industry to be informed of the most updated information as well as to understand the practical approaches of trade and environment to be able to respond to the market requirements and enhance the competitiveness at international level. Under this context, Kasetsart University has established VGREEN on 9 December 2009.

ผู้นำกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมนำอุตสาหกรรมไทย ก้าวไกลสู่มาตรฐานสากล เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

Leadership of environmentally friendly business strategies, to support Thai industry to international standards for sustainable business operations.

พัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้และเข้าใจ แนวทางดำเนินการเชิงปฏิบัติ ตลอดจนให้บริการวิชาการคำปรึกษาทางเทคนิค กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทย เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ข้อกำหนด หรือ มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ที่เป็นเงื่อนไขสำหรับการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้ง การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ได้อย่างสอดคล้องกับนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ระดับชาติและสากล

Develop innovative knowledge and understand practical guidelines, as well as provide technical services, technical consultations with Thai industrial operators regarding rules, regulations or environmental standards. That are conditions for international trade, including showing social and environmental responsibility. Sustainable business operations in line with strategic policies in accordance with national and international sustainable development goals.

1. ศูนย์วิจัยด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านการสอนรายวิชาหลักการจัดการสิ่งแวดล้อม (Principle of Environmental Management) นโยบายและการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Policy and Management) ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System, ISO 14001) การประเมินวัฏจักรชีวิตและการจัดการโดยตลอดวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment and Management, ISO 14040/44) ฉลากสิ่งแวดล้อมเพื่อการตลาดสีเขียว (Environmental Labelling for Green Marketing, ISO 14025) การค้าและสิ่งแวดล้อม (Trade and Environment) ซึ่งเป็นรายวิชาที่สอนใหกับภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. ศูนย์บริการวิชาการกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกี่ยวกับ นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ข้อกำหนด กฎระเบียบ มาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่ใช้เป็นเงื่อนไขสำหรับการค้าระหว่างประเทศ และการดำเนินงานได้อย่างสอดคล้องกับนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ระดับชาติ
3. ศูนย์จัดอบรม/สัมมนาทางเทคนิคเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับ นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม หลักการ แนวทาง และ วิธีการเชิงปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อกำหนด กฎระเบียบ และมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ที่ใช้เป็นเงื่อนไขสำหรับการค้าระหว่างประเทศ และการดำเนินงานได้อย่างสอดคล้องกับนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ระดับชาติ

  • Research centre on environmental strategy for green business
  • Technical-service centre for the Thai industry on the requirements of environmental regulations and standards for international trading
  • Training centre on the practical approaches of environmental regulations and standards for international trading as well as supporting the teaching on trade and environment for Kasetsart University for BSc, MSc/MEng, and PhD programs in environmental-related fields of study

สมรถถนะหลัก (core competency) และความเชี่ยวชาญ (expertise) ขององค์กร คือ
การประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment)
การประเมินวัฏจักรชีวิต เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมเชิงระบบ โดยพิจารณาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหลายด้านที่เกิดจากปริมาณสารขาเข้า (หมายถึง วัตถุดิบ พลังงาน น้ำ สารเคมี) และสารขาออก (หมายถึง ผลิตภัณฑ์หลัก ผลิตภัณฑ์ร่วม ของเสีย มลพิษ) จากกิจกรรมโดยตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ตั้งแต่การผลิตวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การกระจายสินค้า การใช้งาน และการจัดการของเสียหลังหมดอายุการใช้งาน ตลอดจน การขนส่งที่เกี่ยวข้องในทุกๆ ขั้นตอน อ้างอิงกรอบดำเนินงานและขั้นตอนตามมาตรฐานสากล ISO 14040/14044

ตัวอย่าง การประยุกต์ใช้การประเมินวัฏจักรชีวิต เช่น
– การเปรียบเทียบความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระหว่างผลิตภัณฑ์
– การจำแนกจุดปรับปรุง (Hot spots) มรรถนะเชิงสิ่งแวดล้อม
– การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (Eco products)
– การแสดงข้อมูลสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ (EPD: Environmental Product Declaration)
– การกำหนดดัชนีชี้วัดและประเมินความยั่งยืนเชิงสิ่งแวดล้อม (Life cycle sustainability indicators)
– การประเมินผลการดำเนินงานตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy)

รางวัลผลงานดีเด่นและใบประกาศเกียรติคณ

  • พ.ศ. 2558 รางวัล Best Paper Award , 9th International Symposium on Environmentally Conscious Design and Inverse Manufacturing, Tokyo, Japan
  • พ.ศ. 2558 ผลงานวิจัยผลกระทบสูง ระดับเหรียญเงิน การประเมินวัฏจักรชีวิตนำอุตสาหกรรมไทยสู่การค้าและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • พ.ศ. 2553 ผลงานวิจัยผลกระทบสูง ระดับเหรียญทอง เครื่องมือคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อส่งเสริมการประเมินและจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารไทยอันเป็นการผลักดันเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำและบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (รางวัลจาก สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
  • พ.ศ. 2553.การวิเคราะห์และจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ข้าวสำหรับการติดฉลากคาร์บอนเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำในการบรรเทาภาวะโลกร้อน (รางวัลจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย)
    พ.ศ. 2553 การประยุกต์การประเมินวัฏจักรชีวิต เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมภายในห่วงโซ่การผลิตกุ้งขาวแวนนาไมแช่แข็งแบบเป็นตัว (รางวัลจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย)

โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. (ที่ได้รับจาก สวพ.มก.)

ลำดับ

โครงการ

ระยะเวลาดำเนินการ

แหล่งทุน

1

การประยุกต์ใช้การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เพื่อประเมินสมรรถนะเชิงสิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์ของผลิตภัณฑ์ผักแบบไร้ดิน ผักอินทรีย์ ผักปลอดสารพิษ และผักทั่วไป

(2550-2551)

สวพ.มก.

2

เครื่องมือคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อส่งเสริมการประเมินและจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารไทยอันเป็นการผลักดันเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำและบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

(2554-2555)

สวพ.มก.

3

คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อส่งเสริมความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว

(2556)

สวพ.มก.

4

คาร์บอนฟุตพริ้นและการชดเชยคาร์บอนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อการจัดการก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว

(2556)

สวพ.มก.

5

ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ต่ำสำหรับอุตสาหกรรมการออกแบบและก่อสร้าง

(2556)

สวพ.มก.

6

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รีแปรรูปที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและคาร์บอนฟุตพริ้นท์ต่ำเพื่อการตลาดเฉพาะทาง

(2561)

สวพ.มก.

โครงการวิจัยนอกเหนือจากทุนอุดหนุนวิจัย มก.

ลำดับที่

โครงการ

ระยะเวลาดำเนินการ

แหล่งทุน

1

Capacity Building of Thai Institutions and Textile Industry on EU Standards and Eco-labels to Enhance Trade and Investment Between Thailand and EU

(2549)

EU-Thailand Economic Relationship Small Project Facility (SPF)

2

การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ของวัสดุก่อสร้าง มุมมองใหม่ในการปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งแวดล้อมและการเปรียบเทียบสมมรถนะ

(2549)

บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด มหาชน

3

การประยุกต์การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมภายในห่วงโซ่การผลิตกุ้งขาวแช่เยือกแข็ง

(2549)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

4

การวิเคราะห์และจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ข้าวสำหรับการติดฉลากคาร์บอน เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำในการบรรเทาภาวะโลกร้อน

(2551-2553)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

5

“Sustaining ethical trade in farmed aquatic products between Asia and the EU”

(2552-2555)

European Commission

6

การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอาหารไทยเกี่ยวกับฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการค้าที่ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ระหว่างประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปและประเทศไทย อันเป็นการส่งเสริมการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

(2551-2552)

European Commission, Thailand-EC Cooperation Facility Program

7

Development of national interpretation guideline of GLOBALG.A.P. for shrimp aquaculture

(2553)

สำนักงานความร่วมมือทางวิชาการของเยอรมัน (German Technical Cooperation, GTZ)

8

แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมกุ้งไทยภายใต้มาตรฐานการเพาะเลี้ยงกุ้งอาเซียน

(2552-2553)

กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

9

โครงการการวิเเคราะห์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์กุ้ง

(2552-2553)

บริษัท ยูเนี่ยนโฟรเซนโปรดักส์ จำกัด

10

ผลของความต้องการระบบรับรอง และฉลากจากประเทศคู่ค้า ต่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมกุ้งไทย

(2551-2553)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

11

“EU Flower” Eco-label for Ceramic Tiles

(2551-2553)

Thai Ceramics Company (TCC) Ltd.

12

การวิเคราะห์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของน้ำสับปะรดเข้มข้นเพื่อการดำเนินการฉลากคาร์บอน

(2552-2553)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

13

คาร์บอนฟุตพริ้นท์และฉลากคาร์บอนของผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร

(2553-2554)

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

14

การพัฒนาข้อกำหนดรายผลิตภัณฑ์สำหรับการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์: กลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าวสารและเนื้อไก่

(2553-2554)

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

15

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ปลานิล เพื่อเพิ่มศักยภาพการส่งออกและส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่คำนึงถึงความเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ

(2553-2554)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

16

การพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรมสิ่งทอด้วยเครือข่ายการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับฉลากสิ่งแวดล้อม (Eco-Label) ของสหภาพยุโรป

(2553-2554)

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

17

การพัฒนาสินค้าสิ่งทอให้มีความพร้อมในการขอการรับรองฉลากสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรป

(2552-2553)

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

18

โครงการส่งเสริมการใช้คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม

(2552-2553)

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

19

คาร์บอนฟุตพริ้นต์และฉลากคาร์บอนของผลิตภัณฑ์ยา อาหารเสริมและเครื่องสำอาง

(2554)

บริษัท แพน ราชเทวีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

20

Development of National Interpretation Guideline of GLOBALG.A.P. for Aquaculture (Chain of Custody)

(2554)

Thai-German Development Cooperation (GTZ) ประเทศไทย

21

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของแกงเขียวหวานไก่กับข้าว

(2554)

The Food Export Centre Co., Ltd.

22

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ปลานิล เพื่อเพิ่มศักยภาพการส่งออกและส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่คำนึงถึงความเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ

(2553-2554)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

23

เครื่องมือคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อส่งเสริมการประเมินและจัดการคาร์บอนฟุต
พริ้นท์ในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารไทยอันเป็นการผลักดันเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำและบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

(2554-2556)

The European Commission ภายใต้โปรแกรม Thailand-EC Cooperation Facility (Phase II)

24

เครื่องมือคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร

(2554-2556)

สหภาพยุโรป

25

LCA Agri-food Asia

(2555)

งบเสริมสร้างความเข้มแข็ง (มก.)

26

ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ประมงและเพาะเลี้ยง

(2555)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

27

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของตลับแป้งฝุ่นจากพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

(2555-2556)

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

28

คาร์บอนฟุตพริ้นท์และฉลากคาร์บอนของผลิตภัณฑ์น้ำมันพืชมรกต

(2554-2555)

บริษัท มรกตอินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน)

29

ฟุตพริ้นท์น้ำผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร

(2555-2556)

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

30

คาร์บอนฟุตพริ้นท์และฉลากคาร์บอนผลิตภัณฑ์กระป๋องโลหะ

(2555)

บริษัท คราวน์ ฟู้ด แพ็คเก็จจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

31

ชิตฉลากคาร์บอนฟุตพรินต์สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์มาม่าเส้นหมี่

(2555)

บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

32

พิชิตฉลากคาร์บอนฟุตพรินต์ ผลิตภัณฑ์นมสดพาสเจอร์ไรส์และโยเกิร์ต แครี่โฮม

(2555)

บริษัท แดรี่โฮม จำกัด

33

คาร์บอนฟุตพริ้นท์และฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์แกงเขียวหวานทูน่ากระป๋อง

(2555)

บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

34

การประเมินวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์เพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนและการแสดงข้อมูลสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์

(2556-2557)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

35

โครงการแผนที่นำทางงานวิจัยด้านการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารเพื่อการเกษตรยั่งยืนและเศรษฐกิจสีเขียว

(2556)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

36

โครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสเพื่อสนับสนุนการจัดทำฐานข้อมูลค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับอุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูป

(2556-2557)

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

37

การจัดทำข้อกำหนดเฉพาะสำหรับการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์บริการงานอีเว้นท์ ร้านค้าที่ผู้ซื้อเลือกหยิบของเอง ยางพาราและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางพารา และกระดาษและกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษ

(2555-2556)

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

38

การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ : LCA

(2556)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

39

ส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม

(2555-2556)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

40

การวิเคราะห์และบริหารจัดการความเสี่ยงด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์และฟุตพริ้นท์น้ำของสินค้าเกษตรและอาหาร เพื่อเพิ่มมูลค่าและศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาด รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเข้าสู่เศรษฐกิจสีเขียว

(2556-2557)

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

41

An assessment of the value of ecosystem services in a set of production systems and main water management practices in the Lower Mekong River Basin.

(2558-2559)

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

42

การพัฒนาระบบรับรองและฉลากผลิตภัณฑ์อัพไซเคิลคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพื่อส่งเสริมธุรกิจและเศรษฐกิจสีเขียว

(2558-2559)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

43

การวิเคราะห์และบริหารจัดการความเสี่ยงด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์และฟุตพริ้นท์น้ำของสินค้าเกษตรและอาหาร เพื่อเพิ่มมูลค่าและศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาด รวมทั้ง ส่งเสริมการพัฒนาเข้าสู่เศรษฐกิจสีเขียว (ต่อยอดปี 2556)

(2558-2559)

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

44

The Sustainable Rice Platform in all priority countries

(2559-2560)

THE UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME (UNEP)

45

RELATING TO LIFE CYCLE ANALYSIS DATA INVENTORY ON FOOD PRODUCTION AND EXPLORATION OF ADAPATION OF EXISTING THAI RICE DATASETS TO BEST PRACTICES

(2559)

THE UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME (UNEP)

46

ฐานข้อมูลฟุตพริ้นท์น้ำของการปลูกข้าวเพื่อการบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่และการแสดงข้อมูลฉลากฟุตพริ้นท์น้ำของผลิตภัณฑ์ข้าว

(2560-2561)

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

47

โครงการเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการค้าและการผลิตอาหารและพลังงานอย่างยั่งยืน

(2560-2565)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

48

โครงการระบบรับรองแบบและให้ฉลากบ้านเบอร์ 5 สำหรับแบบแปลนบ้านประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

(2560-2562)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

49

Towards SDG12-SCP Patterns through the implementation of 10 YFP in Thailand

2560

EU

50

การประเมินความยั่งยืนการปลูกและแปรรูปข้าวไรซ์เบอรี่เพื่อการค้าและสร้างโอกาสในการเข้าตลาดเฉพาะ

(2561-2563)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

51

การพัฒนาคู่มือผู้ใช้และคู่มือตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

(2561-2562)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

52

การประเมินวัฏจักรชีวิตและฉลากสิ่งแวดล้อมเพื่อจัดทำห้องสมุดออนไลน์ด้านวัสดุก่อสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสำหรับงานอาคารเขียว

(2561-2563)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

53

การประเมินข้อมูลความสูญเสียและของเสียอาหารโดยตลอดห่วงโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์ข้าว ระดับชาติ

(2561-2563)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

54

การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาความยั่งยืนของอุตสาหกรรมข้าวไทยโดยตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

(2562-2563)

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

55

การประเมินความสูญเสียอาหารผลิตภัณฑ์กุ้งขาว เพื่อหามาตรการลดความสูญเสียโดยตลอดห่วงโซ่คุณค่าและรายงานผลตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ข้อที่ 12.3.1

(2563-2565)

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

56

การประเมินความสูญเสียอาหารผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อ และไข่ไก่ เพื่อหามาตรการลดความสูญเสียโดยตลอดห่วงโซ่คุณค่าและรายงานผลตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ข้อที่ 12.3.1

(2563-2565)

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

บริการวิชาการ โครงการพัฒนาวิชาการที่พัฒนา (ย้อนหลัง 5 ปี)

ลำดับที่

โครงการ

ปีงบประมาณ

ผู้ขอรับบริการ

1

ขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอน เพื่อสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศ

2558

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.)

2

การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ผลไม้อบกรอบและแช่เยือกแข็ง เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด

2558

บริษัท ซันไชน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

3

พิชิตฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์กระเบื้องเซรามิค

2558

บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรม จำกัด

4

การตรวจสอบ ทวนสอบค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขอฉลากคาร์บอนฟุตฟริ้นท์ของบริษัทเอกชน และหน่วยงานรัฐ

2558

บริษัทเอกชน และหน่วยงานของรัฐ

5

โครงการศึกษาข้อมูลแนวทางการจัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

2558

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

6

การต่ออายุฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์และการจัดทำฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์

2558

บริษัทน้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

7

พิชิตฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์/ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์แบรนด์

2558

บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด

8

โครงการพัฒนาชุดองค์ความรู้เรื่องคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์

2558

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.)

9

การขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม ระยะที่ 4

2558

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

10

การต่ออายุฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์/ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์ม ตราผึ้ง

2558

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด

11

โครงการจัดทำฐานข้อมูลฟุตพริ้นท์น้ำผลิตภัณฑ์เกษตร

2558

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

12

คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรของบริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอร์รี่ จำกัด

2558

บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด

13

ตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-Factory)

2558

บริษัทเอกชน และหน่วยงานของรัฐ

14

An assessment of the value of ecosystem services in a set of production systems and main water management practices in the Lower Mekong River Basin

2558

Food and Agriculture Organization of the United Nations

15

การจัดทำคู่มือระบบรับรองผลิตภัณฑ์อัพไซเคิลคาร์บอนฟุตพริ้นท์

2558

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

16

ขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอนเพื่อสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศ ปีที่ 3

2559

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

17

Siam Piwat Goes Green : Carbon Footprint Organization

2559

บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด

18

การวิจัยเพื่อประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ สมรรถนะการใช้พลังงาน และความสอดคล้องตามข้อกำหนดมาตรฐานสีเขียวของระบบอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

2559

บริษัท เอชบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

19

การวิจัยเพื่อประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์กล้าไม้ และไม้ท่อนยูคาลิปตัส

2559

บริษัท สมาชิกส่งเสริม จำกัด

20

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชูกำลัง

2559

บริษัท ที ซี ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด

21

The Sustainable Rice Platform in all priority countries

2559

THE UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME (UNEP)

22

คาร์บอนฟุตพริ้นท์และฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์กะทิ ชาวเกาะ

2559

บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด

23

RELATING TO LIFE CYCLE ANALYSIS DATA INVENTORY ON FOOD PRODUCTION AND EXPLORATION OF ADAPATION OF EXISTING THAI RICE DATASETS TO BEST PRACTICES

2559

THE UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME (UNEP)

24

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม

2559

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

25

ขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม ระยะที่ 5

2559

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

26

คาร์บอนฟุตพริ้นท์และติดฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร

2559

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

27

พิชิตฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ของบรรจุภัณฑ์ IMCO

2559

บริษัท อิมโก้ฟู๊ดแพ็ค จำกัด

28

อัพไซเคิลและคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์จากเศษไม้ผสม

2559

บริษัท ฟิลโลส จำกัด

29

จัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

2559

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

30

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์จิวเวอรี่ เพื่อการตลาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

2559

บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จากัด

31

ต่ออายุฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์น้ำมันพืชมรกต ปีที่ 2

2560

บริษัท มรกต อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน)

32

ขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอนเพื่อสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศปีที่ 4

2560

องค์การบริหารการจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

33

จัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

2560

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

34

ขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม ระยะที่ 6

2560

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

35

การตรวจสอบ ทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ของบริษัทเอกชน และหน่วยงานรัฐ

2560

บริษัทเอกชน และหน่วยงานของรัฐ

36

ตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-Factory)

2560

บริษัทเอกชน และหน่วยงานของรัฐ

37

การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรและกิจกรรมชดเชยคาร์บอนของบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด

2560

บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด

38

ขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอนเพื่อสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศปีที่ 5

2561

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

39

การศึกษาและจัดทำระบบการรับรองการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมชุมชน

2561

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

40

การประเมินสมรรถนะเชิงสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ชุดอีโค่ แบรนด์ DLook

2561

บริษัท ดูโรฟอร์ม จำกัด

41

ขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม ระยะที่ 7

2561

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

42

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่ สมุนไพรนวลอนงค์ รุ่นอีโค่

2561

บจก.สมุนไพรนวลอนงค์

43

การพัฒนาผลิตภัณฑ์หลังคา แผ่นบอร์ด และกระดาษรีไซเคิล เพื่อสิ่งแวดล้อม

2561

บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด

44

ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์น้ำมันพืชตราหยก

2561

บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

45

การประเมินสมรรถนะเชิงสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์พลาสติก

2561

บจก. โฟมเทค อินเตอร์เนชั่นเเนล

46

การจัดแสดงนิทรรศการส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบในงาน Eco Innovation Forum 2018

2561

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

47

ขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอนเพื่อสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศปีที่ 6

2562

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

48

การทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ปี พ.ศ. 2561

2562

บริษัทเอกชน

49

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของบริษัท เสริมสุข จำกัด ปี 2561

2562

บริษัท เสริมสุข จำกัด

50

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ของบริษัท เสริมสุข จำกัด ปี 2562

2562

บริษัท เสริมสุข จำกัด

51

ขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม ระยะที่ 8

2562

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

แผนผังองค์กร

title icon

ทีมงาน

รศ. ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง

ผู้อำนวยการ ผู้เชี่ยวชาญด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์และการประเมินวัฏจักรชีวิต (ผู้ทวนสอบ CFO)

ธนนนท์ นุชเนตร

ผู้จัดการฝ่าย QMR (ผู้ทวนสอบ CFO)

ผศ. ดร.รุ่งเรือง พูลศิริ

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบ T-VER สาขาปลูกป่าและฟื้นฟูป่า และสาขาเกษตร

ศุภโชค ตาปนานนท์

หัวหน้าฝ่าย TVER (ผู้ทวนสอบ CFO)

นิศารัตน์ ใจยศเส้า

นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรและผลิตภัณฑ์ (ผู้ทวนสอบ)

แคทรียา แซ่จิว

นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (ผู้ทวนสอบ)

ฐิตาพร คำภู

นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรและผลิตภัณฑ์ (ผู้ทวนสอบฝึกหัด)

ศิรินทร์ทิพย์ บุญยวง

นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรและผลิตภัณฑ์ (ผู้ทวนสอบฝึกหัด)

Team Image
ดร.นรินธร จำวงษ์

หัวหน้าผู้ตรวจสอบความใช้ได้/ทวนสอบ T-VER สาขาป่าไม้พื้นที่สีเขียวและการเกษตร

Team Image
ปัทมา แสงวิศิษฏ์ภิรมย์

ผู้ตรวจสอบความใช้ได้/ทวนสอบ

ปิยธิดา ใจเอี่ยม

ผู้ช่วยนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์งานอีเว้นท์

Team Image
ชฎาพร นรางค์เพชร

เจ้าหน้าที่ธุรการ

Team Image
ปภาพรรณ ธรรมเอกสกุล

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ