Call (office): 02-579-2946#071
Address: ชั้นลอย อาคารคณะสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
blog img

TGO จับมือ วีกรีน หรือ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนุนภาคบริการยกระดับสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ ร่วมสนับสนุนอุตสาหกรรมภาคบริการไทย ในการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (CFO: Carbon Footprint for Organization) เพื่อหาแนวทางการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตัวตนเอง รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมชดเชยคาร์บอนโดยการจัดหาคาร์บอนเครดิตจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อชดเชยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรบางส่วนหรือทั้งหมด นอกจากนี้ ส่งเสริมองค์กรในการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการจัดงานอีเว้นท์ และทำการชดเชยคาร์บอนจนเป็นศูนย์ สู่การจัดงานคาร์บอนนิวทรัลอีเว้นท์ (Carbon-neutral Event)

ณ โอกาสดีๆ แบบนี้ เราจึงเปิดรับสมัคร

  1. ธุรกิจภาคบริการที่สนใจทำ Carbon Footprint for Organization และ
  2. ธุรกิจภาคบริการหรือภาคผลิตที่สนใจจัด Carbon-neutral Event

เข้าร่วมโครงการ และที่สำคัญคือ ฟรีค่าที่ปรึกษา และรับจำนวนจำกัด ซึ่งผลประโยชน์ที่หน่วยธุรกิจ องค์กรภาครัฐหรือเอกชนจะได้รับคือ

  1. ทราบวิธีการ และผลการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรม เพื่อให้เกิดแนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพภายในองค์กร/งานอีเว้นท์
  2. การนำคาร์บอนเครดิตจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกไปชดเชยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับองค์กร ส่งเสริมให้เกิดการดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศ
  3. เสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม เพราะเงินที่ซื้อคาร์บอนเครดิตจะช่วยสนับสนุน

– โครงการลดก๊าซเรือนกระจกมากขึ้นในประเทศ
– ช่วยสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชนหรือเมืองที่เป็นผู้พัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจก ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อันจะนาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
– ประเทศไทยลดก๊าซเรือนกระจกโดยสุทธิลง
– ช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนของโลก

สำหรับองค์กร/หน่วยธุรกิจที่สนใจเข้าร่วมสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่
>> ธีรวัชร เพชระบูรณิน ผู้ประสานงานโครงการ Email P.teerawach@gmail.com / 094-9893226

Tags: , , , ,

Leave a Reply