Call (office): 02-579-2946#071
Address: ชั้นลอย อาคารคณะสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

TCOP7 อีเว้นต์ต้นแบบสังคมไร้คาร์บอน

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ได้พัฒนากิจกรรมชดเชยคาร์บอนขึ้น เพื่อต้องการกระตุ้นให้เกิดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพื่อสร้างอุปสงค์ต่อคาร์บอนเครดิตจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย ทำให้ปัจจุบัน (ณ กันยายน 2562) มีการดำเนินกิจกรรมและขอการรับรองโดย อบก. ในประเภทองค์กร 68 บริษัท ประเภทผลิตภัณฑ์ 36 ผลิตภัณฑ์ จาก 13 บริษัท ประเภทบุคคล 1,066 คน และประเภทการจัดประชุม/สัมมนาและอีเว้นท์ จำนวน 66 อีเว้นท์ ส่งผลให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมผ่านการซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อชดเชยการปล่อยได้ 346,338 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า กระตุ้นให้เกิดตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศโดยมีมูลค่าการซื้อขายกว่า 10