Call (office): 02-579-2946#071
Address: ชั้นลอย อาคารคณะสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรมวิชาการเกษตร กษ. สวก. และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จับมือ เครือข่ายพันธมิตร ร่วมดำเนินโครงการวิจัย เพื่อประเมินปริมาณความสูญเสียอาหาร หามาตรการลดความสูญเสียอาหารและสินค้าเกษตร จำนวน 11 ชนิด

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 10.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษดร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมจัดงานแถลงข่าว เรื่อง การสูญเสียอาหาร (Food Loss) ซึ่งกำลังเป็นประเด็นวิกฤตที่ได้รับความสนใจทั่วโลก โดย องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาดิ (FAO) ประเมินสถานการณ์พบว่าหนึ่งในสามของอาหารที่ผลิตได้หรือประมาณ 1.3 พันล้านตัน เกิดการสูญเสียและถูกทิ้ง ส่งผลให้เกิดปัญหาความขาดแคลนอาหารในหลายพื้นที่ของโลก แม้แต่ในประเทศไทยเองซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตอาหาร มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ แต่จากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ