Call (office): 02-579-2946#071
Address: ชั้นลอย อาคารคณะสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

📢สรุป โครงการขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอน เพื่อสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศปีที่ 8

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้จัดงานสัมมนาปิดและเผยแพร่ผลสำเร็จโครงการฯ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการและองค์กรนำร่อง รวมทั้งการเสวนาประสบการณ์ในการดำเนินการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 ผ่านทางระบบการประชุมทางไกล (Video conference) ที่ผ่านมา

👍🏼งานสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงาน โครงการขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอน เพื่อสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศปีที่ 8

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้จัดงานสัมมนาปิดและเผยแพร่ผลสำเร็จโครงการฯ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการและองค์กรนำร่อง รวมทั้งการเสวนาประสบการณ์ในการดำเนินการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 ผ่านทางระบบการประชุมทางไกล (Video conference)