Call (office): 02-579-2946#071
Address: ชั้นลอย อาคารคณะสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
title icon
(Document Download)

เอกสารขอรับบริการ

 

ประกาศข้อกำหนดในการขอรับบริการตรวจสอบรับรองก๊าซเรือนกระจก และ สิทธิของผู้ยื่นคำขอ

 

ประกาศข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้แถลงการตรวจสอบรับรองก๊าซเรือนกระจก

 

ยื่นอุทธรณ์

 

แจ้งเรื่องร้องเรียน

 

ยื่นคำขอใช้บริการการทวนสอบและรับรองค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

 

ยื่นขอการทวนสอบและรับรองค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (กรณีพิเศษ)

 

ยื่นคำขอรับบริการการตรวจสอบความใช้ได้ การทวนสอบและรับรองปริมาณการกักเก็บก๊าซเรือนกระจก T-VER สาขาป่าไม้พื้นที่สีเขียวและการเกษตร

 

ยื่นขอการทวนสอบและรับรองปริมาณการกักเก็บก๊าซเรือนกระจก T-VER สาขาป่าไม้พื้นที่สีเขียวและการเกษตร (กรณีพิเศษ)

 

ขอตรวจสอบความใช้ได้ T-VER สาขาป่าไม้พื้นที่สีเขียวและการเกษตร (กรณีพิเศษ)

 

ยื่นคำขอรับบริการการตรวจสอบความใช้ได้ การทวนสอบและรับรองปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก T-VER สาขาการผลิตและการใช้พลังงาน

 

ยื่นขอการทวนสอบและรับรองปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก T-VER สาขาการผลิตและการใช้พลังงาน อุตสาหกรรม การจัดการของเสีย และการขนส่ง (กรณีพิเศษ)

 

ยื่นขอการตรวจสอบความใช้ได้ T-VER สาขาการผลิตและการใช้พลังงาน อุตสาหกรรม การจัดการของเสีย และการขนส่ง (กรณีพิเศษ)

 

ใบสมัครงาน

 

ประกาศนโยบายการรักษาความเป็นกลาง ของ หน่วยตรวจสอบรับรอง โปรแกรมก๊าซเรือนกระจก

 

ประกาศนโยบายคุณภาพของหน่วยงานตรวจสอบรับรอง โปรแกรมก๊าซเรือนกระจก