Call (office): 02-579-2946#071
Address: ชั้นลอย อาคารคณะสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


บุคลากร

1. ผศ.ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง (ผู้อำนวยการ)
rattanawan.m@ku.th

2. นายศุภโชค ตาปนานนท์ (นักวิจัยอาวุโส)
supachok.t@gmail.com

3. นายธนนนท์ นุชเนตร (นักวิจัยอาวุโส)
tananon.n21@gmail.com

4. นางสาวสุชาดา เดชภักดี (นักวิจัย)
supuru1612@gmail.com

5. นางสาวกมลทิพย์ มหาวงษ์ (นักวิจัย)
mahamolvg@gmail.com

6. นางสาวชมพูนุท รุ่งทอง (นักวิจัย)
chompoonut16895@gmail.com

7. นางสาวสโรชา แดงศิริ (ผู้ช่วยนักวิจัยระดับปริญญาโท)
sarocha.dangsiri@gmail.com