Call (office): 02-579-2946#071
Address: ชั้นลอย อาคารคณะสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

📢 รับสมัครหน่วยธุรกิจ เข้าร่วมโครงการ TCOP9

TGO จับมือ วีกรีน หรือ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนุนภาคบริการยกระดับสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ ร่วมสนับสนุนอุตสาหกรรมภาคบริการไทย ในการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (CFO: Carbon Footprint for Organization) เพื่อหาแนวทางการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตัวตนเอง รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมชดเชยคาร์บอนโดยการจัดหาคาร์บอนเครดิตจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อชดเชยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรบางส่วนหรือทั้งหมด นอกจากนี้ ส่งเสริมองค์กรในการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการจัดงานอีเว้นท์ และทำการชดเชยคาร์บอนจนเป็นศูนย์ สู่การจัดงานคาร์บอนนิวทรัลอีเว้นท์ (Carbon-neutral Event) ณ โอกาสดีๆ แบบนี้ เราจึงเปิดรับสมัคร ธุรกิจภาคบริการที่สนใจทำ Carbon Footprint for Organization และ

📢สรุป โครงการขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอน เพื่อสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศปีที่ 8

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้จัดงานสัมมนาปิดและเผยแพร่ผลสำเร็จโครงการฯ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการและองค์กรนำร่อง รวมทั้งการเสวนาประสบการณ์ในการดำเนินการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 ผ่านทางระบบการประชุมทางไกล (Video conference) ที่ผ่านมา

👍🏼งานสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงาน โครงการขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอน เพื่อสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศปีที่ 8

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้จัดงานสัมมนาปิดและเผยแพร่ผลสำเร็จโครงการฯ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการและองค์กรนำร่อง รวมทั้งการเสวนาประสบการณ์ในการดำเนินการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 ผ่านทางระบบการประชุมทางไกล (Video conference)

🕵️‍♂️ VGREEN ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินภายนอก สำหรับการรับรองพลังงานหมุนเวียนเป็นรายแรกของประเทศไทย

วีกรีน หรือ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หน่วยตรวจสอบก๊าซเรือนกระจก มาตรฐาน มอก.14065-2560 (ISO 14065: 2013) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินภายนอกสำหรับการรับรองพลังงานหมุนเวียน (REC, Renewable Energy Certificate) จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในฐานะ Local Issuer ตามมาตรฐาน International Renewable Energy Certificate Standard (I-REC) ในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เป็นรายแรกของประเทศไทย

👍 ขอแสดงความยินดีกับองค์กรที่ผ่านการรับรองและขึ้นทะเบียน CFO และ Neutral event

ขอแสดงความยินดีกับ บริษัทฯ ที่ได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และบริการงานอีเว้นท์ โดย วีกรีน เป็นที่ปรึกษา ภายใต้การดำเนิน “โครงการขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอนเพื่อสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศปีที่ 8” ซึ่งสนับสนุนทุนโดย องค์การบริหาร จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

💚วีกรีน ฉีดเเล้ว 100%

ผศ. ดร.รัตนาวรรณ นำทัพนักวิจัยวีกรีนทุกคนร่วมรับการฉีดวัคซีน ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ เมื่อช่วงวันที่ 24-25 พฤษภาคม ที่ผ่านมาทั้งนี้ขอขอบคุณราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่สนับสนุนการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรค COVID-19

💚วีกรีน คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านการรับรองระบบงาน ขึ้นแท่นเป็น หน่วยตรวจสอบรับรอง โปรแกรมก๊าซเรือนกระจก ขึ้นทะเบียน ระดับชาติ เป็นรายแรกของประเทศไทย

วีกรีน คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านการรับรองระบบงาน ขึ้นแท่นเป็น หน่วยตรวจสอบรับรอง โปรแกรมก๊าซเรือนกระจก ขึ้นทะเบียน ระดับชาติ เป็นรายแรกของประเทศไทย > ขอบเขตการตรวจสอบรับรอง (1) คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (2) T-VER ป่าไม้ (3) T-VER พลังงาน

กรมวิชาการเกษตร กษ. สวก. และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จับมือ เครือข่ายพันธมิตร ร่วมดำเนินโครงการวิจัย เพื่อประเมินปริมาณความสูญเสียอาหาร หามาตรการลดความสูญเสียอาหารและสินค้าเกษตร จำนวน 11 ชนิด

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 10.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษดร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมจัดงานแถลงข่าว เรื่อง การสูญเสียอาหาร (Food Loss) ซึ่งกำลังเป็นประเด็นวิกฤตที่ได้รับความสนใจทั่วโลก โดย องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาดิ (FAO) ประเมินสถานการณ์พบว่าหนึ่งในสามของอาหารที่ผลิตได้หรือประมาณ 1.3 พันล้านตัน เกิดการสูญเสียและถูกทิ้ง ส่งผลให้เกิดปัญหาความขาดแคลนอาหารในหลายพื้นที่ของโลก แม้แต่ในประเทศไทยเองซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตอาหาร มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ แต่จากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

TCOP7 อีเว้นต์ต้นแบบสังคมไร้คาร์บอน

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ได้พัฒนากิจกรรมชดเชยคาร์บอนขึ้น เพื่อต้องการกระตุ้นให้เกิดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพื่อสร้างอุปสงค์ต่อคาร์บอนเครดิตจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย ทำให้ปัจจุบัน (ณ กันยายน 2562) มีการดำเนินกิจกรรมและขอการรับรองโดย อบก. ในประเภทองค์กร 68 บริษัท ประเภทผลิตภัณฑ์ 36 ผลิตภัณฑ์ จาก 13 บริษัท ประเภทบุคคล 1,066 คน และประเภทการจัดประชุม/สัมมนาและอีเว้นท์ จำนวน 66 อีเว้นท์ ส่งผลให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมผ่านการซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อชดเชยการปล่อยได้ 346,338 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า กระตุ้นให้เกิดตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศโดยมีมูลค่าการซื้อขายกว่า 10