Call (office): 02-579-2946#071
Address: ชั้นลอย อาคารคณะสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
blog img

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ได้พัฒนากิจกรรมชดเชยคาร์บอนขึ้น เพื่อต้องการกระตุ้นให้เกิดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพื่อสร้างอุปสงค์ต่อคาร์บอนเครดิตจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย ทำให้ปัจจุบัน
(ณ กันยายน 2562) มีการดำเนินกิจกรรมและขอการรับรองโดย อบก. ในประเภทองค์กร 68 บริษัท ประเภทผลิตภัณฑ์ 36 ผลิตภัณฑ์ จาก 13 บริษัท ประเภทบุคคล 1,066 คน และประเภทการจัดประชุม/สัมมนาและอีเว้นท์ จำนวน 66 อีเว้นท์ ส่งผลให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมผ่านการซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อชดเชยการปล่อยได้ 346,338 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า กระตุ้นให้เกิดตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศโดยมีมูลค่าการซื้อขายกว่า 10 ล้านบาท เพื่อให้เกิดการดำเนินงานด้านการชดเชยคาร์บอนอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ 2563 อบก. จึงเสนอให้จัดทำ “โครงการขยายผลการทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอน เพื่อสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศ ปีที่ 7” ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรมทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอนมากยิ่งขึ้นและครอบคลุมทั้ง 4 ประเภทของการรับรองกิจกรรมชดเชยคาร์บอน โดยในปีงบประมาณ 2563 จะเน้นไปที่การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรมที่ให้บริการจัดประชุม/สัมมนา และอีเว้นท์ และองค์กรในสาขาบริการขนาดใหญ่อื่น ๆ เนื่องจากหน่วยงาน/องค์กรในสาขาดังกล่าวมีศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกด้วยตนเองและสามารถสนับสนุนให้องค์กรอื่น ๆ ดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกเพิ่มเติมอันจะเป็นการสร้างอุปสงค์สำหรับคาร์บอนเครดิตจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ทำให้ตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศมีสภาพคล่องและขยายตัวมากขึ้น

Tags: , , , ,

Leave a Reply