Call (office): 02-579-2946#071
Address: ชั้นลอย อาคารคณะสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
blog img

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 10.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษดร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมจัดงานแถลงข่าว เรื่อง การสูญเสียอาหาร (Food Loss) ซึ่งกำลังเป็นประเด็นวิกฤตที่ได้รับความสนใจทั่วโลก โดย องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาดิ (FAO) ประเมินสถานการณ์พบว่าหนึ่งในสามของอาหารที่ผลิตได้หรือประมาณ 1.3 พันล้านตัน เกิดการสูญเสียและถูกทิ้ง ส่งผลให้เกิดปัญหาความขาดแคลนอาหารในหลายพื้นที่ของโลก แม้แต่ในประเทศไทยเองซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตอาหาร มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ แต่จากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยแล้ง โรคระบาด และเกษตรกรเข้าสู่ภาวะผู้สูงอายุ ส่งผลต่อความมั่นคงทางด้านอาหารของประเทศไทยทั้งสิ้น การให้ความสำคัญกับการลดการสูญเสียของผลผลิตที่สามารถผลิตได้อยู่แล้วก็จะช่วยเพิ่มความมั่นคงทางด้านอาหารของประเทศได้เป็นลำดับแรก ด้วยสาเหตุดังกล่าว FAO ได้ร่วมมือกับ กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษดร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการจัดอบรมทางเทคนิคเชิงปฏิบัติการให้กับ คณะนักวิจัย สวก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผศ.ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (วีกรีน) คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าชุดโครงการวิจัย กล่าวว่า “แผนบูรณาการชุดโครงการวิจัยนี้ มุ่งเป้าในการวิเคราะห์บริบทอุตสาหกรรมเพื่อจำแนกปัจจัยผลักดันต่อจุดวิกฤตที่ทำให้เกิดความสูญเสียอาหาร ประเมินความสูญเสียอาหารของผลิตภัณฑ์เป้าหมายเชิงปริมาณ คุณภาพ และ เศรษฐกิจ สำหรับการบริหารจัดการความสูญเสียอาหารในประเทศ รวมทั้ง การจัดทำเส้นฐานปริมาณความสูญเสียอาหารผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร ระดับชาติ และ ดัชนีความสูญเสียอาหารระดับชาดิ (National Food Loss Index) เป็นครั้งแรก นอกจากนี้ จะมีการจัดทำดัชนีความสูญเสียอาหารระดับโลก (Global Food Loss Index) ตามมาตรฐานสากลอ้างอิงวิธีการตามแนวทางเชิงปฏิบัติของ FAO เพื่อส่งมอบข้อมูลให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการรายงานตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 12.3.1.a ของประเทศไทย” สวก. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการศึกษาของชุดโครงการวิจัยความสูญเสียอาหาร จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการกำหนดเป้าหมายลด และมาตรการลดปริมาณการสูญเสียผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารโดยดลอดหวงโซ่คุณค่า รวมทั้งส่งมอบเอกสารข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับการบริหารจัดการความสูญเสียอาหารโดยตลอดห่วงโซ่คุณค่าสำหรับประเทศไทย ทำให้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานในระบบการผลิตอาหารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเรื่องการเจริญเติบโตที่เป็นมิดรต่อสิ่งแวดล้อม การผลิตอาหารอย่างยั่งยืน และความมั่นคงทางอาหาร รวมทั้ง การเสนอประเด็นที่จะนำไปสู่แผนงานวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ที่จะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้จริงในระยะสั้น/ยาว ให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขความยากจน

Tags: , , , ,

Leave a Reply