ศูนย์รวมเอกสาร

เอกสาร

ฟอร์มร้องเรียน

ฟอร์มยื่นอุทธรณ์

บทสรุปโครงการการทวนสอบ T-VER พลังงาน

บทสรุปโครงการการตรวจสอบความใช้ได้ T-VER พลังงาน

ยื่นคำขอใช้บริการตรวจสอบความใช้ได้และการทวนสอบT-VER พลังงาน

บทสรุปโครงการการทวนสอบ T-VER ป่าไม้

บทสรุปโครงการการตรวจสอบความใช้ได้ T-VER ป่าไม้

ยื่นคำขอใช้บริการตรวจสอบความใช้ได้และการทวนสอบ T-VER ป่าไม้

ยื่นคำขอใช้บริการการทวนสอบและรับรองค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

ประกาศข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้แถลงการตรวจสอบรับรองก๊าซเรือนกระจก

ประกาศข้อกำหนดในการขอรับบริการตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก และ สิทธิของผู้ยื่นคำขอ

รายชื่อหัวหน้าผู้ทวนสอบ ผู้ทวนสอบ หัวหน้าผู้ตรวจสอบความใช้ได้ และผู้ตรวจสอบความใช้ได้

ประกาศนโยบายการรักษาความเป็นกลาง ของ บริษัท วีกรีน เคยู จำกัด

ประกาศนโยบายคุณภาพของหน่วยงานตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก

กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ – ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ

ข้อพึงปฏิบัติทางธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจของ พนักงาน

ข้อพึงปฏิบัติทางธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

นโยบายการใช้คุกกี้

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้ง

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท – ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล