บริการจัดอบรมและวิทยากร

Fertilizer

การจัดอบรม

มี 2 รูปแบบ คือ public training และ in-house training

Fertilizer

การจัดอบรม

มีการบรรยายเชิงทฤษฏีพร้อมยกตัวอย่าง รวมทั้ง การอบรมเชิงปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง

Fertilizer

หัวข้อการอบรม

สามารถปรับให้เหมาะสมกับความต้องการขององค์กรและพื้นความรู้ของผู้เข้ารับการอบรมได้ตามต้องการ

กลุ่มบริการย่อย

บริการจัดอบรม/สัมมนาภายในองค์กร (In-house training)

service

บริการจัดอบรม/สัมมนาภายในองค์กร (In-house training)

บริการจัดอบรม/สัมมนาภายในองค์กร (In-house training)

เป็นการจัดอบรมที่ถูกออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมกับระดับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ของผู้เข้ารับการอบรม (เฉพาะบุคลากรขององค์กรเท่านั้น) โดยสามารถระบุความต้องการ ตัวอย่างเช่น เนื้อหา จำนวนวัน จำนวนคน การบรรยายเชิงทฤษฏีและปฏิบัติการ เป็นต้น เพื่อเป็นการตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะองค์กรนั้นๆ เป็นหลัก

บริการเป็นวิทยากรในงานอบรม/สัมมนาทั่วไป (Invited speaker for public training/seminar)

service

บริการเป็นวิทยากรในงานอบรม/สัมมนาทั่วไป (Invited speaker for public training/seminar)

บริการเป็นวิทยากรในงานอบรม/สัมมนาทั่วไป (Invited speaker for public training/seminar)

เป็นการบรรยายเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ทางวิชาการในงานอบรม/สัมมนาทั่วไป ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานราชการ/เอกชน สำหรับบุคคลทั่วไป

ตัวอย่างหลักสูตรการอบรม

service

ตัวอย่างหลักสูตรการอบรม

ก๊าซเรือนกระจก และคาร์บอนฟุตพริ้นท์

  1. แนวทางดำเนินงานในการเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ และ การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (ภาคบรรยาย)
  2. คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (ภาคบรรยายและปฏิบัติ)
  3. คาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ (ภาคบรรยายและปฏิบัติ)
  4. ทันกระแสคาร์บอนเครดิตภาคพลังงาน
  5. ทันกระแสคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้และเกษตร”

พิชิตมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนและฉลากผลิตภัณฑ์หมุนเวียน (ภาคบรรยาย)

การขอรับบริการ

service

การขอรับบริการ

บริการอบรมและวิทยากร (Training Service)

ติดต่อขอรับบริการจัดอบรม/วิทยากร

ลูกค้าของวีกรีน

  • อุตสาหกรรมการผลิต เช่น อาหารและเครื่องดื่ม, วัสดุก่อสร้าง, ชิ้นส่วนยานยนต์, เครื่องสำอาง ยา และเวชภัณฑ์
  • อุตสาหกรรมบริการ เช่น ห้างสรรพสินค้า, โรงพยาบาล, โรงแรม และ ธุรกิจการบิน
  • องค์กรจัดอีเว้นท์ เช่น บริษัทเอกชนผู้จัดอีเว้นท์, ศูนย์ประชุม, บริการเช่าสถานที่จัดอีเว้นท์
  • หน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
ลูกค้าของเอมาร์ค

FAQ

คำถามที่พบบ่อย ของบริการนี้

เรียนรู้เพิ่มเติม