คาร์บอนฟุตพริ้นท์

Fertilizer

การประเมิน CFO

ทำให้ทราบแหล่งปล่อย และ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมขององค์กร

Fertilizer

ผลการประเมิน CFO

ผลการประเมินนำไปสู่การตั้งเป้าและจำแนกมาตรการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

Fertilizer

การทวนสอบ CFO

การทวนสอบทำให้มีความน่าเชื่อถือ สามารถเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะได้

กลุ่มบริการย่อย

คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (Carbon Footprint of Organization: CFO) และ คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรภาคบริการ (Carbon Footprint of Service: CFS)

service

คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (Carbon Footprint of Organization: CFO) และ คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรภาคบริการ (Carbon Footprint of Service: CFS)

คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ เป็นเครื่องมือคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในรูปของน้ำหนักก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2e)

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ระดับองค์กร หมายถึง ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมทั้งหมดขององค์กรโดยตลอดวัฏจักรชีวิต ในรูปของน้ำหนักก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2e) ต่อองค์กร ประยุกต์ใช้กับ

 • อุตสาหกรรมภาคผลิต เช่น โรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ที่ทำการผลิตผลิตภัณฑ์
 • อุตสาหกรรมภาคบริการ เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีก ธนาคาร โรงแรม โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย และห้องสมุด

โดยอ้างอิงกรอบดำเนินงานและขั้นตอนตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร ของ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่งเทียบเท่ากับมาตรฐานสากล ISO 14064

สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/admin/uploadfiles/download/ts_7be0b6757c.pdf

รายชื่อองค์กรขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบรับรอง
http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/verifier/organization/organization.pnc

เป้าหมายการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร

องค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งจากภาคเอกชนและภาคบริการ รวมทั้ง เทศบาล มีการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร เพื่อ

 • การดำเนินการสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์
 • การรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประจำปีตามกฏหมายกำหนดหรือการรายงานใน ONE Report, SD report, DJSI
 • การสร้างแบรนด์โดยการสื่อสารเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ขอบข่ายการให้บริการตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก

VGREEN ให้บริการทวนสอบและรับรองค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (Carbon Footprint of Organization: CFO) ตามข้อกำหนดในการคำนวณและรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่อไปนี้

 1. อุตสาหกรรมการผลิตทั่วไป (General Manufacturing Industries) ได้แก่
  • การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรอุตสาหกรรม
  • การผลิตอาหาร
  • วิศวกรรมโยธา
  • การก่อสร้าง
 2. การทำเหมืองและการผลิตแร่ (Mining and Mineral Production) ได้แก่
  • การผลิตปูนซีเมนต์เม็ดและปูนไลม์หรือการเผาแร่โดโลไมต์และแร่แมกนิไทต์
  • การผลิตแก้ว เซรามิค และแร่ใยหิน
 3. อุตสาหกรรมการผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษ และการพิมพ์ (Pulp, Paper and Print)
 4. การขนส่ง (Transport) ได้แก่
  • การบิน
  • การขนส่งอื่น
 5. การจัดการและกำจัดของเสีย (Waste Handling and Disposal)
  • การผลิตน้ำ และการบำบัดน้ำเสีย
  • การฝังกลบขยะ
  • การผลิตปุ๋ยหมัก
 6. การเกษตร ป่าไม้ และการใช้ที่ดิน (Agriculture, Forestry and Other Land Use) วนศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ
 7. กิจกรรมการบริการทั่วไป (General Service Activities) ได้แก่
  • การใช้อาคารและการจัดการสาธารณูปโภค
  • การศึกษา
  • โรงพยาบาล
 8. การผลิตพลังงาน และการจัดการพลังงานไฟฟ้า (Power Generation and Electric Power Transactions) ได้แก่
  • การจ่ายไฟฟ้า
  • การผลิตไฟฟ้า
  • การจ่ายไฟฟ้าจากหน่วยผลิตไปยังสถานีส่งและ/หรือผู้ใช้ไฟฟ้า
  • ระบบพลังงานทดแทน – ไฟฟ้าที่ซื้อมาจากภายนอก
  • ไอน้ำ
 9. อุตสาหกรรมการผลิตโลหะ (Metals Production) ได้แก่
  • การผลิตเหล็ก
  • การผลิตอลูมิเนียมขั้นทุติยภูมิ
  • การผลิตโลหะอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เหล็ก รวมทั้งโลหะผสม
  • การผลิตถ่านหิน
  • การถลุงเหล็ก
  • การผลิตเหล็กดิบและเหล็กกล้า รวมทั้งการหล่อโลหะ
 10. อุตสาหกรรมการผลิตสารเคมี (Chemical Production)

ขั้นตอนขอรับบริการ คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Product: CFP)

service

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Product: CFP)

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ เป็นเครื่องมือคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในรูปของน้ำหนักก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2e)

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ระดับผลิตภัณฑ์ หมายถึง ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมโดยตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ตั้งแต่การผลิตวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การกระจายสินค้า การใช้งาน และการจัดการของเสียหลังหมดอายุการใช้งาน ตลอดจนการขนส่งที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอน ในรูปของน้ำหนักก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2e) ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์หรือหน่วยหน้าที่การทำงานที่คำนึงถึงสมรรถนะการทำงานผลิตภัณฑ์

อ้างอิงกรอบดำเนินงานและขั้นตอนตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ ของ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่งเทียบเท่ากับมาตรฐานสากล ISO 14067

สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/admin/uploadfiles/download/ts_cececc6f1e.pdf

รายชื่อองค์กรขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบรับรอง
http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/verifier/products/products.pnc

เป้าหมายการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์

ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์หรือบริการ มีการประยุกต์ใช้คาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์เพื่อ

 • การสร้างโอกาสทางการตลาดจากการติดฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพื่อสร้างความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์ และ ตามความต้องการของลูกค้า ได้แก่ ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ฉลากคาร์บอนนิวทรัล ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียน
 • การสร้างแบรนด์โดยการสื่อสารเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ บริหารจัดการประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุน

ขั้นตอนการให้บริการ คาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์

คาร์บอนฟุตพริ้นท์อีเว้นท์ (Carbon Footprint of Event: CF-Event) หรือ Carbon Neutral Event

service

คาร์บอนฟุตพริ้นท์อีเว้นท์ (Carbon Footprint of Event: CF-Event) หรือ Carbon Neutral Event

คาร์บอนฟุตพริ้นท์อีเว้นท์

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ เป็นเครื่องมือคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในรูปของน้ำหนักก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2e)

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ระดับกิจกรรมการจัดอีเว้นท์ หมายถึง ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการจัดอีเว้นท์ ซึ่งพิจารณาจากการจัดหาวัตถุดิบ การให้บริการจัดงาน และการจัดการของเสีย ตลอดจน การเดินทางและพักค้างของผู้มาร่วมงาน ในรูปของน้ำหนักก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2q) ต่ออีเว้นท์

อ้างอิงกรอบดำเนินงานและขั้นตอนตามแนวทางการประเมินคาร์บอนผลิตภัณฑ์ ของ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่งเทียบเท่ากับมาตรฐานสากล ISO 14064

สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/admin/uploadfiles/download/ts_67cad10db6.pdf

รายชื่อองค์กรขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบรับรอง
http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/verifier/organization/organization.pnc

เป้าหมายการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์อีเว้นท์

ผู้ประกอบการให้บริการจัดงานอีเว้นท์ เช่น การจัดงานวิ่งลดโลกร้อน การจัดงานสัมมนาลดโลกร้อน การเปิดตัวสินค้าใหม่ใส่ใจโลกร้อน การประชุมผู้บริหาร การจัดแสดงนิทรรศการทางการค้า ฯลฯ มีการประยุกต์ใช้คาร์บอนนิวทรัลอีเว้นท์เพื่อ

 • การสร้างโอกาสทางการตลาดจากความต้องการของลูกค้า
 • การสื่อสารความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ขั้นตอนการให้บริการ คาร์บอนฟุตพริ้นท์อีเวนต์

หน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก VGREEN

service

หน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก VGREEN

ประวัติ

วีกรีน คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล ได้แก่ ISO 17029, 14065, 14064-3 จาก สำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ (NSC: National Standardization Council of Thailand) สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม และ ขึ้นทะเบียนเป็น หน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก ระดับชาติ เป็นหน่วยงานแรกของประเทศไทยเมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2563

ต่อมา วีกรีน คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการต่ออายุใบรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล ได้แก่ ISO 17029, 14065, 14064-3 จาก สำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ (NSC: National Standardization Council of Thailand) สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2566

จากนั้น ได้มีการเปลี่ยนสถานภาพจากหน่วยงานราชการ (วีกรีน คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) เป็น หน่วยงานเอกชน คือ บริษัท วีกรีน เคยู จำกัด เมื่อปี 2566 จากนั้น ได้แจ้งไปยัง สำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ (NSC: National Standardization Council of Thailand) สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม เพื่อขอรับการตรวจประเมินระบบงานเพิ่มเติมในเรื่องที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และ ได้รับใบรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล ได้แก่ ISO 17029, 14065, 14064-3 จาก สำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ (NSC: National Standardization Council of Thailand) สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม เมื่อปี 2566

รายการเอกสารที่ต้องประกาศต่อสาธารณะตามข้อกำหนด ISO 17029/14065/14064-3

 • ประกาศนโยบายหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก
 • ประกาศนโยบายความเป็นกลาง
 • ประกาศข้อกำหนดทั่วไปในการขอรับบริการตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก
 • กระบวนการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร
 • กระบวนการตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบ T-VER สาขาป่าไม้
 • กระบวนการตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบ T-VER สาขาพลังงาน
 • รายชื่อผู้ทวนสอบก๊าซเรือนกระจก

นโยบายคุณภาพของหน่วยงานตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก

ประกาศนโยบายการรักษาความเป็นกลาง ของ บริษัท วีกรีน เคยู จำกัด

ประกาศข้อกำหนดในการขอรับบริการตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก และ สิทธิของผู้ยื่นคำขอ

รายชื่อหัวหน้าผู้ทวนสอบ ผู้ทวนสอบ หัวหน้าผู้ตรวจสอบความใช้ได้ และผู้ตรวจสอบความใช้ได้

การขอรับบริการ

service

การขอรับบริการ

บริการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Verification Service)

Verification service ก๊าซเรือนกระจก (คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร) ของ TGO

บริการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Verification Service)

Verification service ก๊าซเรือนกระจก (คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์) ของ TGO

บริการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของการจัดอีเว้นท์ และ ขอรับการรับรอง (Verification Service)

การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของการจัดอีเว้นท์ และ ขอรับการรับรองคาร์บอนนิวทรัลอีเว้นท์ ของ TGO 

การขอยื่นอุทธรณ์

ดาวน์โหลดเอกสารคำขอยื่นอุทธรณ์ ได้ที่นี่

การขอร้องเรียนเพื่อพิจารณา

ดาวน์โหลดเอกสารคำขอพิจารณาร้องเรียน ได้ที่นี่

ลูกค้าของวีกรีน

 • ฟาร์ม
 • โรงคัดบรรจุ
 • โรงงานอาหาร
 • ผู้ผลิต ส่งออก นำเข้า และจัดจำหน่าย
 • ผู้ค้าปลีกอาหาร: ซุปเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต ตลาดสด ตลาดอาหารเฉพาะ
 • โรงแรม ร้านอาหาร และผู้รับจัดเลี้ยง
 • สถาบันวิจัย และหน่วยงานราชการ
ลูกค้าของเอมาร์ค

FAQ

คำถามที่พบบ่อย ของบริการนี้

เรียนรู้เพิ่มเติม

คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรกับคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ ต่างกันอย่างไร

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (CFO: Carbon Footprint of Organization) เป็นการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมขององค์กร ใช้แสดงข้อมูลในรายงานความยั่งยืน หรือ เป็นการประเมินความก้าวหน้าสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน

ส่วนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (CFP: Carbon Footprint of Product) เป็นการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของวัฏจักร ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตวัตถุดิบ กระบวนการผลิต (รวมทั้งบรรจุภัณฑ์) การกระจายสินค้า การใช้งาน การจัดการของเสียขั้นสุดท้าย รวมทั้ง การขนส่งที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอน ใช้แสดงข้อมูลในการสมัครขอรับการรับรองค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์เพื่อติดฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์บนบรรจุภัณฑ์เพื่อให้ผู้บริโภคเห็นว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยผู้ผลิตที่ใส่ใจเรื่องโลกร้อน

คณะทำงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ควรมีใครบ้าง

ฝ่ายสิ่งแวดล้อม ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายซ่อมบำรุง ฝ่ายผลิต ฝ่ายพัสดุ ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายบัญชี

ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา ประเมินอย่างไร

ประเมินตามขอบเขตการดำเนินงาน หากเป็นคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร พิจารณาจากขนาด ความซับซ้อนของกิจกรรมองค์กร แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก การคำนวณข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ส่วนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ พิจารณาจากชนิดผลิตภัณฑ์ จำนวน SKUs ความซับซ้อนของกระบวนการผลิตและกิจกรรมสนับสนุนการผลิต ตลอดจน กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การรวบรวมค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การได้รับใบรับรองและการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรใช้เวลากี่วัน

ใช้เวลาทวนสอบที่โรงงาน 1 วัน ขั้นต่ำ และสำหรับใบรับรอง โดยปกติใช้เวลาประมาณ 1 เดือนจึงจะได้ใบรับรองจาก อบก.

ค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้ทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร ประเมินอย่างไร

ประเมินตามจำนวนวันทำงาน ได้แก่ Desk reviewing, On-site visit, Verification report, Responses to CARs, Draft verification statement

มีความช่วยเหลือพิเศษสำหรับ SMEs หรือไม่

สำหรับ ค่าบริการการจ้างที่ปรึกษาและผู้ทวนสอบ มีอัตราพิเศษสำหรับ SMEs และมีโครงการ DBS ของ สสว.

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://bds.sme.go.th/