เศรษฐกิจหมุนเวียน

Fertilizer

CIRCULAR ECONOMY

เป็นแนวคิดในการหมุนเวียนวัสดุในระบบเศรษฐกิจให้นานที่สุด และ ในขณะเดียวกัน มีการสร้างมูลค่าเพิ่ม

Fertilizer

CIRCULAR ECONOMY

เป็นนโยบายเศรษฐกิจของประเทศไทย มุ่งเป้าเพิ่ม GDP

Fertilizer

CIRCULAR ECONOMY

สามารถประยุกต์ใช้กับองค์กร โดยใช้มาตรฐานระบบจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับองค์กร หรือ ฉลากผลิตภัณฑ์หมุนเวียน เรียก CIRCULAR MARK

กลุ่มบริการย่อย

ระบบจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับองค์กร (CEMS: Circular Economy Management System)

service

ระบบจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับองค์กร (CEMS: Circular Economy Management System)

นโยบายของประเทศ

เศรษฐกิจหมุนเวียน ถูกกำหนดไว้ในนโยบายรัฐบาลหมวดการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย ทำให้นำไปสู่การพัฒนามาตรฐานระบบจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับองค์กร ระดับชาติ โดย สมอ. เรียก “มตช. 2–2562 มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ แนวทางการใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนในองค์กร” ซึ่งเป็นกรอบการดำเนินงานของสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการที่ดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)

มาตรฐานระบบจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับองค์กร

เป้าหมายการดำเนินการตามมาตรฐานระบบจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียน

ผู้ประกอบโรงงานอุตสาหกรรม มีการประยุกต์ใช้ข้อกำหนดมาตรฐานระบบจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับองค์กรเพื่อ

  •  เป็นแนวทางในการพัฒนาสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
  • เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง และ โอกาสทางการตลาด
  •  เป็นการปรับปรุงองค์กรตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ

ผู้ตรวจประเมินระบบจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับองค์กร

service

ผู้ตรวจประเมินระบบจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับองค์กร

รายชื่อที่ปรึกษาขึ้นทะเบียน

การขอรับบริการ

service

การขอรับบริการ

บริการที่ปรึกษา (Consultation Service)

การดำเนินการตามข้อกำหนดและขอรับการรับรองระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy Management System) ของ TISI

ลูกค้าของวีกรีน

  • ฟาร์ม
  • โรงคัดบรรจุ (ล้ง)
  • โรงงานอาหาร
  • ผู้ผลิต ส่งออก นำเข้า และจัดจำหน่าย
  • โรงพยาบาล
  • หน่วยงานราชการ
ลูกค้าของเอมาร์ค

FAQ

คำถามที่พบบ่อย ของบริการนี้

เรียนรู้เพิ่มเติม