ฉลากสิ่งแวดล้อม

Fertilizer

ECOLABELS

เป็นเครื่องมือทางการตลาด เพื่อสื่อสารว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Fertilizer

ประเภท ECOLABELS

มี 3 ประเภท ตามมาตรฐาน ISO

Fertilizer

การแสดงข้อมูลเพื่อขอรับการรับรอง ECOLABELS

ต้องผ่านการทวนสอบ โดยเฉพาะประเภทที่ 1 และ 3

กลุ่มบริการย่อย

Ecolabels ฉลากสิ่งแวดล้อม

service

Ecolabels ฉลากสิ่งแวดล้อม

Ecolabels: ฉลากสิ่งแวดล้อม คือ?

เครื่องมือการตลาดที่สร้างความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์ เป็นการสื่อสารไปยังผู้บริโภคเกี่ยวกับคุณค่าเชิงสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณพ์ บ่งบอกความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ฉลากสิ่งแวดล้อม ประเภทที่ 1

จะพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ที่มีนัยสำคัญแบบหลายประเด็นและตรวจประเมินโดยบุคคลที่สามที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย

ฉลากสิ่งแวดล้อม ประเภทที่ 2

จะพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ที่มีนัยสำคัญแบบประเด็นเดียว เป็นการแสดงและรับรองข้อมูลด้วยตัวเอง

ฉลากสิ่งแวดล้อม ประเภทที่ 3

จะพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ที่มีนัยสำคัญ 3 กลุ่มผลกระทบ โดยแสดงเป็นค่าดัชนีบ่งชี้ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยตลอดวัฏจักรชีวิตและตรวจประเมินโดยบุคคลที่สามที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย

การขอรับบริการ

service

การขอรับบริการ

บริการที่ปรึกษา (Consultation Service)

การดำเนินการตามข้อกำหนดและขอรับการรับรองฉลากสิ่งแวดล้อม ประเภทที่ 1 และ 2 (ตัวอย่างเช่น ฉลากเขียว ฉลาก EU FLOWER ฉลาก ECO PLUS หรือ อื่น ๆ)

การดำเนินการตามข้อกำหนด

การดำเนินการตามข้อกำหนดและขอรับการรับรองฉลากสิ่งแวดล้อม ประเภทที่ 3 (LCA for Environmental product Declaration)

ลูกค้าของวีกรีน

  • อุตสาหกรรมการผลิต เช่น อาหารและเครื่องดื่ม, วัสดุก่อสร้าง, ชิ้นส่วนยานยนต์, เครื่องสำอาง ยา และเวชภัณฑ์
  • อุตสาหกรรมบริการ เช่น ห้างสรรพสินค้า, โรงพยาบาล, โรงแรม และ ธุรกิจการบิน
  • องค์กรจัดอีเว้นท์ เช่น บริษัทเอกชนผู้จัดอีเว้นท์, ศูนย์ประชุม, บริการเช่าสถานที่จัดอีเว้นท์
  • หน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
ลูกค้าของเอมาร์ค

FAQ

คำถามที่พบบ่อย ของบริการนี้

เรียนรู้เพิ่มเติม