มาตรฐานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

Fertilizer

มาตรฐานความยั่งยืน

มุ่งเป้าส่งเสริมการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตสู่ความยั่งยืน

Fertilizer

มาตรฐานความยั่งยืน

พิจารณาทุกมิติของความยั่งยืน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม

Fertilizer

มาตรฐานความยั่งยืน

กลายเป็นประเด็นทางการค้า เนื่องจากเป็นความต้องการของลูกค้า

กลุ่มบริการย่อย

การเกษตร

service

การเกษตร

มาตรฐานข้าวยั่งยืน (Sustainable Rice Platform: SRP)

การประมง

service

การประมง

มาตรฐานสัตว์น้ำ Aquaculture Stewardship Council (ASC)

มาตรฐานสัตว์น้ำ BAP Best Aquaculture Practices

การขอรับบริการ

service

การขอรับบริการ

บริการที่ปรึกษา (Consultation Service) ตามข้อกำหนดมาตรฐานข้าวยั่งยืน

การดำเนินการตามข้อกำหนดมาตรฐานข้าวยั่งยืน (SRP: Sustainable Rice Platform)

บริการที่ปรึกษา (Consultation Service) ตามข้อกำหนดมาตรฐานสัตว์น้ำ

การดำเนินการตามข้อกำหนดมาตรฐานสัตว์น้ำ ASC, BAP

ลูกค้าของวีกรีน

  • อุตสาหกรรมการผลิต เช่น อาหารและเครื่องดื่ม, วัสดุก่อสร้าง, ชิ้นส่วนยานยนต์, เครื่องสำอาง ยา และเวชภัณฑ์
  • อุตสาหกรรมบริการ เช่น ห้างสรรพสินค้า, โรงพยาบาล, โรงแรม และ ธุรกิจการบิน
  • องค์กรจัดอีเว้นท์ เช่น บริษัทเอกชนผู้จัดอีเว้นท์, ศูนย์ประชุม, บริการเช่าสถานที่จัดอีเว้นท์
  • หน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
ลูกค้าของเอมาร์ค

FAQ

คำถามที่พบบ่อย ของบริการนี้

เรียนรู้เพิ่มเติม