โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

Fertilizer

ECO FACTORY

ECO FACTORY เป็นระบบรับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าของระบบรับรอง

Fertilizer

ข้อกำหนด ECO FACTORY

ข้อกำหนด ECO FACTORY ครอบคลุมทุกมิติของความยั่งยืน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม

Fertilizer

การขอรับรองมาตรฐาน ECO FACTOR

การขอรับรองมาตรฐาน ECO FACTORY เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและผู้บริโภคว่าเป็นสถานประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจน มีการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน

กลุ่มบริการย่อย

โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO FACTORY)

service

โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO FACTORY)

มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

เป็นกรอบการดำเนินงานของสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ส่งเสริมสังคมและเศรษฐกิจให้ดีขึ้น เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)

มุ่งเน้นตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการกระบวนการผลิต การขนส่ง และการใช้วัตถุดิบ สารเคมี และพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการปล่อยมลภาวะสู่สิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด และส่งเสริมโซ่อุปทานสีเขียว

รวมทั้ง มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยขององค์กรและนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล การเพิ่มภูมิทัศน์สีเขียวและความหลากหลายทางชีวภาพ

ตลอดจนประกอบกิจการตามแนวทางมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและส่งเสริมสร้างอาชีพให้กับชุมชนที่มั่นคง

ข้อกำหนดทั่วไปและข้อกำหนดเฉพาะมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://www.ecofactory.fti.or.th/guidelines.php

รายชื่อองค์กรขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบรับรอง
https://www.ecofactory.fti.or.th/list-of-auditors.php

ข้อกำหนดทั่วไปและข้อกำหนดเฉพาะมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ผู้ประกอบโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งที่ตั้งอยู่ในและนอกเขตนิคมอุตสาหกรรมมีการประยุกต์ใช้ข้อกำหนดมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพื่อ

  • เป็นแนวทางในการพัฒนาสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
  • เกิดภาพลักษณ์ และทัศนคติที่ดีต่ออุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เกิดความเข้าใจที่ดี และการยอมรับระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนที่อยู่โดยรอบ
  • เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การใช้ทรัพยากรและพลังงาน รวมถึง การจัดการของเสีย ตลอดจน การบริหารจัดการด้านสังคม และ ด้านเศรษฐศาสตร์ ลดต้นทุน

ขั้นตอนขอรับบริการ โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

การขอรับบริการ

service

การขอรับบริการ

บริการตรวจประเมิน (Verification Service)

Verification service โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO FACTORY) ของ FTI และ IEAT

บริการที่ปรึกษา (Consultation Service)

การดำเนินการตามข้อกำหนดและขอรับการรับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO FACTORY) ของ FTI และ IEAT

ลูกค้าของวีกรีน

  • ฟาร์ม
  • ผู้ผลิต ส่งออก นำเข้า และจัดจำหน่าย
  • ผู้ค้าปลีกอาหาร: ซุปเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต ตลาดสด ตลาดอาหารเฉพาะ
  • โรงแรม ร้านอาหาร และผู้รับจัดเลี้ยง
  • โรงพยาบาล และห้องแล็บทางการแพทย์
ลูกค้าของเอมาร์ค

FAQ

คำถามที่พบบ่อย ของบริการนี้

เรียนรู้เพิ่มเติม