โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

Fertilizer

ECO FACTORY

เป็นระบบรับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าของระบบรับรอง

Fertilizer

ข้อกำหนด ECO FACTORY

ข้อกำหนดครอบคลุมทุกมิติของความยั่งยืน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม

Fertilizer

การขอรับรองมาตรฐาน ECO FACTOR

สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและผู้บริโภคว่าเป็นสถานประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจน มีการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน

กลุ่มบริการย่อย

โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO FACTORY)

service

โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO FACTORY)

มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

เป็นกรอบการดำเนินงานของสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ส่งเสริมสังคมและเศรษฐกิจให้ดีขึ้น เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)

มุ่งเน้นตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการกระบวนการผลิต การขนส่ง และการใช้วัตถุดิบ สารเคมี และพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการปล่อยมลภาวะสู่สิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด และส่งเสริมโซ่อุปทานสีเขียว

รวมทั้ง มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยขององค์กรและนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล การเพิ่มภูมิทัศน์สีเขียวและความหลากหลายทางชีวภาพ

ตลอดจนประกอบกิจการตามแนวทางมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและส่งเสริมสร้างอาชีพให้กับชุมชนที่มั่นคง

ข้อกำหนดทั่วไปและข้อกำหนดเฉพาะมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://www.ecofactory.fti.or.th/guidelines.php

รายชื่อองค์กรขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบรับรอง
https://www.ecofactory.fti.or.th/list-of-auditors.php

ข้อกำหนดทั่วไปและข้อกำหนดเฉพาะมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ผู้ประกอบโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งที่ตั้งอยู่ในและนอกเขตนิคมอุตสาหกรรมมีการประยุกต์ใช้ข้อกำหนดมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพื่อ

  • เป็นแนวทางในการพัฒนาสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
  • เกิดภาพลักษณ์ และทัศนคติที่ดีต่ออุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เกิดความเข้าใจที่ดี และการยอมรับระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนที่อยู่โดยรอบ
  • เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การใช้ทรัพยากรและพลังงาน รวมถึง การจัดการของเสีย ตลอดจน การบริหารจัดการด้านสังคม และ ด้านเศรษฐศาสตร์ ลดต้นทุน

ขั้นตอนขอรับบริการ โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

การขอรับบริการ

service

การขอรับบริการ

บริการตรวจประเมิน (Verification Service)

Verification service โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO FACTORY) ของ FTI และ IEAT

บริการที่ปรึกษา (Consultation Service)

การดำเนินการตามข้อกำหนดและขอรับการรับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO FACTORY) ของ FTI และ IEAT

ลูกค้าของวีกรีน

  • ฟาร์ม
  • ผู้ผลิต ส่งออก นำเข้า และจัดจำหน่าย
  • ผู้ค้าปลีกอาหาร: ซุปเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต ตลาดสด ตลาดอาหารเฉพาะ
  • โรงแรม ร้านอาหาร และผู้รับจัดเลี้ยง
  • โรงพยาบาล และห้องแล็บทางการแพทย์
ลูกค้าของเอมาร์ค

FAQ

คำถามที่พบบ่อย ของบริการนี้

เรียนรู้เพิ่มเติม