คาร์บอนเครดิต

Fertilizer

คาร์บอนเครดิต

หมายถึง ปริมาณการลดลงกรือกักเก็บก๊าซเรือนกระจกของโครงการ

Fertilizer

การพัฒนาโครงการคาร์บอนเครดิต

ต้องสอดคล้องตามข้อกำหนดและระเบียบวิธีการที่ TGO กำหนด

Fertilizer

การตรวจสอบ

การตรวจสอบความใช้ได้ของโครงการและการทวนสอบ จะนำไปสู่การขึ้นทะเบียนโครงการและสามารถซื้อขายคาร์บอนเครดิตได้

กลุ่มบริการย่อย

T-VER

service

T-VER

โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER)

หมายถึง การดำเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ ตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) ที่ผ่านการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงได้และขึ้นทะเบียนปริมาณคาร์บอนเครดิตเพื่อซื้อขายในระบบตลาดคาร์บอน อ้างอิงระเบียบวิธีการ (Methodology) ที่ อบก. กำหนด โดยที่ ผู้พัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกที่ต้องการซื้อขายคาร์บอนเครดิต จะนำระเบียบวิธีการไปประยุกต์ใช้กับโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ ตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) เพื่อขอรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงได้และขึ้นทะเบียนปริมาณคาร์บอนเครดิต

การชดเชยคาร์บอน (Carbon offset)

หมายถึง การเข้าร่วมโปรแกรมชดเชยคาร์บอนด้วยการดำเนินการตามมาตรการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยตัวเอง และ ต้องการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มเติม ด้วยการจัดซื้อคาร์บอนเครดิตจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) เพื่อชดเชยคาร์บอนแบบบางส่วน (Partial carbon offset) หรือ ชดเชยคาร์บอนทั้งหมด (Total carbon offset)

ประเภทของการชดเชยคาร์บอน

 1. ชดเชยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรแบบบางส่วนหรือชดเชยคาร์บอนทั้งหมด เพื่อขอรับใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมชดเชยแบบบางส่วน หรือ ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมชดเชยคาร์บอนทั้งหมดจนเป็นศูนย์ (Carbon neutral organization)
 2. ชดเชยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด เพื่อขึ้นทะเบียนติดฉลากคาร์บอนนิวทรัล (Carbon neutral label)
 3. ชดเชยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของการจัดอีเว้นท์ เพื่อขึ้นทะเบียนติดฉลากคาร์บอนนิวทรัลอีเว้นท์ (Carbon neutral event)
 4. ชดเชยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของบุคคล เพื่อขอรับใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมชดเชยคาร์บอนทั้งหมดจนเป็นศูนย์ เรียกว่า คนไทยหัวใจไร้คาร์บอน (Carbon neutral man)”

แนวทางการชดเชยคาร์บอน ของ TGO

สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://carbonmarket.tgo.or.th/concept_offsetting/list/list.pnc

โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS: Low Emission Support Scheme)

การดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักให้เกิดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และยกย่องผู้ทำความดีโดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณ (Letter of Recognition: LOR) เพื่อให้ผู้ดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกได้รับการยอมรับ โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์และประเมินทางเทคนิควิชาการ และนำมาผนวกกับแนวคิดการให้การสนับสนุน (Support) จาก “ผู้ให้” ในภาคองค์กร/ธุรกิจ ไปสู่ “ผู้รับ” ในสังคม/ชุมชน เพื่อประกาศเกียรติคุณ และยกย่องผู้ทำความดี ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกใน scale ขนาดเล็ก เช่น ชุมชน วัด โรงเรียน และส่งเสริมให้เกิดการสนับสนุนการดำเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจก

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากโครงการ LESS ยังไม่สามารถนำไปซื้อ-ขายได้ เป็นเพียงการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกไปสู่ระดับที่สามารถซื้อ-ขาย เครดิตได้

แนวทางและวิธีการร่วมโครงการ LESS

T-VER ป่าไม้

service

T-VER ป่าไม้

ระเบียบวิธีการของ T-VER สาขาป่าไม้

สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://ghgreduction.tgo.or.th/download-tver/66-t-ver-download-form.html

รายชื่อองค์กรขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบรับรอง
http://ghgreduction.tgo.or.th/tver-external-evaluator/vvb-list.html?start=10

Verification service ก๊าซเรือนกระจก (T-VER สาขาป่าไม้) ของ TGO

การตรวจสอบความใช้ได้ของโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Program: T-VER)

 1. สาขาการปลูกป่าและฟื้นฟูป่า
 2. สาขาการเกษตร

Verification service ก๊าซเรือนกระจก (T-VER Premium สาขาป่าไม้) ของ TGO

การทวนสอบและรับรองปริมาณการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Program: T-VER)

 1. สาขาการปลูกป่าและฟื้นฟูป่า
 2. สาขาการเกษตร

ขั้นตอนขอรับบริการ T-VER สาขาป่าไม้

T-VER พลังงาน

service

T-VER พลังงาน

ระเบียบวิธีการของ T-VER สาขาพลังงาน

สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://ghgreduction.tgo.or.th/download-tver/66-t-ver-download-form.html

รายชื่อองค์กรขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบรับรอง
http://ghgreduction.tgo.or.th/tver-external-evaluator/vvb-list.html?start=10

Verification service ก๊าซเรือนกระจก (T-VER สาขาพลังงาน) ของ TGO

การตรวจสอบความใช้ได้ของโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Program: T-VER) สาขาการผลิต และการใช้พลังงานอุตสาหกรรม การจัดการของเสีย และการขนส่ง

 1. ประเภทการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน
 2. ประเภทพลังงานทดแทน
 3. ประเภทการจัดการของเสีย
 4. ประเภทการจัดการในภาคขนส่ง

Verification service ก๊าซเรือนกระจก (T-VER Premium สาขาพลังงาน) ของ TGO

การทวนสอบและรับรองปริมาณการลดการปล่อยกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Program: T-VER) สาขาการผลิต และการใช้พลังงานอุตสาหกรรม การจัดการของเสีย และการขนส่ง

 1. ประเภทการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน
 2. ประเภทพลังงานทดแทน
 3. ประเภทการจัดการของเสีย
 4. ประเภทการจัดการในภาคขนส่ง

ขั้นตอนขอรับบริการ T-VER สาขาพลังงาน

หน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก VGREEN

service

หน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก VGREEN

ประวัติ

วีกรีน คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล ได้แก่ ISO 17029, 14065, 14064-3 จาก สำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ (NSC: National Standardization Council of Thailand) สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม และ ขึ้นทะเบียนเป็น หน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก ระดับชาติ เป็นหน่วยงานแรกของประเทศไทยเมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2563

ต่อมา วีกรีน คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการต่ออายุใบรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล ได้แก่ ISO 17029, 14065, 14064-3 จาก สำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ (NSC: National Standardization Council of Thailand) สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2566

จากนั้น ได้มีการเปลี่ยนสถานภาพจากหน่วยงานราชการ (วีกรีน คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) เป็น หน่วยงานเอกชน คือ บริษัท วีกรีน เคยู จำกัด เมื่อปี 2566 จากนั้น ได้แจ้งไปยัง สำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ (NSC: National Standardization Council of Thailand) สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม เพื่อขอรับการตรวจประเมินระบบงานเพิ่มเติมในเรื่องที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และ ได้รับใบรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล ได้แก่ ISO 17029, 14065, 14064-3 จาก สำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ (NSC: National Standardization Council of Thailand) สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม เมื่อปี 2566

รายการเอกสารที่ต้องประกาศต่อสาธารณะตามข้อกำหนด ISO 17029/14065/14064-3

 • ประกาศนโยบายหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก
 • ประกาศนโยบายความเป็นกลาง
 • ประกาศข้อกำหนดทั่วไปในการขอรับบริการตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก
 • กระบวนการตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบ T-VER สาขาป่าไม้
 • กระบวนการตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบ T-VER สาขาพลังงาน
 • รายชื่อผู้ทวนสอบก๊าซเรือนกระจก

นโยบายคุณภาพของหน่วยงานตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก

ประกาศนโยบายการรักษาความเป็นกลาง ของ บริษัท วีกรีน เคยู จำกัด

ประกาศข้อกำหนดในการขอรับบริการตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก และ สิทธิของผู้ยื่นคำขอ

รายชื่อหัวหน้าผู้ทวนสอบ ผู้ทวนสอบ หัวหน้าผู้ตรวจสอบความใช้ได้ และผู้ตรวจสอบความใช้ได้

การขอรับบริการ

service

การขอรับบริการ

บริการตรวจสอบความใช้ได้/ทวนสอบ สาขาป่าไม้ (Verification Service)

Verification service ตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบ T-VER และ T-VER Premium สาขาป่าไม้ ของ TGO

บริการตรวจสอบความใช้ได้/ทวนสอบ สาขาพลังงาน (Verification Service)

Verification service การตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบ T-VER และ T-VER Premium สาขาพลังงาน ของ TGO

การขอยื่นอุทธรณ์

ดาวน์โหลดเอกสารคำขอยื่นอุทธรณ์ ได้ที่นี่

การขอร้องเรียนเพื่อพิจารณา

ดาวน์โหลดเอกสารคำขอพิจารณาร้องเรียน ได้ที่นี่

ลูกค้าของวีกรีน

 • ฟาร์ม
 • ผู้ผลิต ส่งออก นำเข้าและจัดจำหน่าย
 • หน่วยงานราชการ
ลูกค้าของเอมาร์ค

FAQ

คำถามที่พบบ่อย ของบริการนี้

เรียนรู้เพิ่มเติม

คาร์บอนเครดิต แตกต่างจาก คาร์บอนฟุตพริ้นท์อย่างไร

คาร์บอนเครดิต เป็นการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ระดับโครงการ โดยทำการประเมินปริมาณการลดลงหรือกักเก็บก๊าซเรือนกระจกจากโครงการ

โครงการคาร์บอนเครดิต มีอะไรบ้าง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://ghgreduction.tgo.or.th/th/about-tver/t-ver.html

ดูตัวอย่างโครงการคาร์บอนเครดิตได้จากไหน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://ghgreduction.tgo.or.th/th/tver-database-and-statistics/t-ver-registered-project.html

พิจารณาความคุ้มค่าของโครงการคาร์บอนเครดิต อย่างไร

ประเมินจากความเป็นไปได้ของโครงการ งบลงทุนดำเนินการโครงการในระยะยาว ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบความใช้ได้ของโครงการทวนสอบคาร์บอนเครดิต ราคาซื้อขายคาร์บอนเครดิต

ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบความใช้ได้/ทวนสอบ คิดยังไง

ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบความใช้ได้/ทวนสอบ ปะกอบด้วย 4 ส่วนหลัก คือ

(1) ค่าใช้จ่ายในส่วนของผู้ประเมินภายนอกคิดเป็น man-day ระหว่าง 20,000-30,000 บาทต่อวัน ใน 3 กระบวนการ คือ การตรวจสอบเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (desk review) ใช้เวลาประมาณ 2 วัน การตรวจสอบพื้นที่โครงการ (site visit) ใช้เวลา 1-10 วัน ขึ้นอยู่กับที่ตั้ง จำนวนพื้นที่ และความซับซ้อนของพื้นที่ และการจัดทำรายงานการตรวจสอบความใช้ได้/ทวนสอบ (reporting) ใช้เวลาประมาณ 2 วัน

(2) ค่าใช้จ่ายของผู้ช่วยภาคสนาม

(3) ค่าเดินทางและค่าที่พัก และ

(4) ค่าธรรมเนียมหน่วยงาน

ราคาซื้อขายคาร์บอนเครดิต ใครเป็นคนกำหนด

เป็นไปตามกลไกการตลาด ขึ้นอยู่กับความเต็มใจในการจ่ายของผู้ซื้อ และ ขึ้นอยู่กับการตกลงราคากันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

ดูข้อมูลราคาซื้อขายคาร์บอนเครดิต เบื้องต้นได้ที่ไหน

ดูข้อมูลได้ที่ https://carbonmarket.tgo.or.th/

ต้องทำอย่างไรจึงจะเป็นผู้ซื้อขายคาร์บอนเครดิตได้

ผู้ขาย ต้องดำเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และได้รับการรับรองคาร์บอนเครดิตของโครงการ

ผู้ซื้อ สามารถติดตามปริมาณคาร์บอนเครดิตที่ได้รับการรับรองแล้วที่ https://ghgreduction.tgo.or.th/th/tver-database-and-statistics/t-ver-registered-project.html และสามารถติดต่อเจ้าของเครดิต เพื่อตกลงซื้อขายคาร์บอนเครดิตของโครงการที่ท่านสนใจ