วอเตอร์ฟุตพริ้นท์

Fertilizer

WATER FOOTPRINT

เป็นเครื่องมือด้านสิ่งแวดล้อมในการประเมินปริมาณการใช้น้ำทั้งทางตรงและทางอ้อมของผลิตภัณฑ์

Fertilizer

WATER FOOTPRINT

อ้างอิงหลักการ LCA ในการประเมิน

Fertilizer

WATER FOOTPRINT

ที่ผ่านการทวนสอบ สามารถใช้ในการสมัครขอรับการรับรองเพื่อติดฉลากวอเตอร์ฟุตพรินต์

กลุ่มบริการย่อย

วอเตอร์ฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์ (Water Footprint of Product: WFP)

service

วอเตอร์ฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์ (Water Footprint of Product: WFP)

วอเตอร์ฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์

เป็นเครื่องมือคำนวณปริมาณความต้องการใช้น้ำ ระดับผลิตภัณฑ์ ในหน่วยของปริมาณน้ำที่ใช้ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ (ลิตร/หน่วยผลิตภัณฑ์)

หมายถึง ปริมาณความต้องการใช้น้ำ โดยตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ตั้งแต่การผลิตวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การกระจายสินค้า การใช้งาน และการจัดการของเสียหลังหมดอายุการใช้งาน ตลอดจน การขนส่งที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอน ในหน่วยของปริมาณน้ำที่ใช้คิดเป็นลิตรต่อหน่วยผลิตภัณฑ์หรือหน่วยหน้าที่การทำงานที่คำนึงถึงสมรรถนะการทำงานผลิตภัณฑ์

อ้างอิงกรอบดำเนินงานและขั้นตอนตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ ของ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่งเทียบเท่ากับมาตรฐานสากล ISO 14067

แนวทางการประเมินวอเตอร์ฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์

ผู้ตรวจประเมินฉลากวอเตอร์ฟุตพรินต์ขึ้นทะเบียน VGREEN

service

ผู้ตรวจประเมินฉลากวอเตอร์ฟุตพรินต์ขึ้นทะเบียน VGREEN

ผู้ตรวจประเมินฉลากวอเตอร์ฟุตพรินต์ขึ้นทะเบียน

มาตรวิทยาเชิงปริมาตร

  1.  เครื่องแก้ววัดปริมาตร
  2.  เครื่องดูดจ่ายสารละลาย (แบบประกบขวด)
  3.  เครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ
  4.  เครื่องไตเตรทสารละลายแบบดิจิตอล

การขอรับบริการ

service

การขอรับบริการ

บริการทวนสอบ (Verification Service)

Verification service ฉลากวอเตอร์ฟุตพรินต์ (WATER FOOTPRINT LABEL) ของ FTI

บริการที่ปรึกษา (Consultation Service)

Consultation Service ฉลากวอเตอร์ฟุตพรินต์ (WATER FOOTPRINT LABEL) ของ FTI

ลูกค้าของวีกรีน

  • โรงงานเกษตรกรรมและอาหาร
  • ผู้ผลิต ส่งออก นำเข้า และจัดจำหน่าย
  • โรงพยาบาล และห้องแล็บทางการแพทย์
  • สถาบันวิจัย และหน่วยงานราชการ
ลูกค้าของเอมาร์ค

FAQ

คำถามที่พบบ่อย ของบริการนี้

เรียนรู้เพิ่มเติม