การผลิตพลังงานหมุนเวียน

Fertilizer

พลังงานหมุนเวียน

เป็นการผลิตพลังงานที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำกว่าการผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล

Fertilizer

พลังงานหมุนเวียน

เป็นทางเลือกหนึ่งในการช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

Fertilizer

IREC

เป็นการรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน โดยมี EGATT เป็น Local issuer

กลุ่มบริการย่อย

การผลิตพลังงานหมุนเวียน

service

การผลิตพลังงานหมุนเวียน

การซื้อขายพลังงานหมุนเวียน

กระบวนการซื้อขาย REC ผู้ขายจะต้องลงทะเบียนตามมาตรฐาน I-REC รวมถึงยื่นขอการรับรองโรงไฟฟ้า และการรับรอง REC มาที่ กฟผ. เพื่อตรวจสอบและส่งมอบ REC ให้กับผู้ที่ต้องการซื้อ สำหรับวิธีการคำนวณหน่วยการซื้อขาย REC คิดจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่ผลิตได้จริง คือ ไฟฟ้า 1 เมกะวัตต์ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 1 REC

ประโยชน์จากการซื้อขาย REC

  1. โครงการการพัฒนาและการผลิตพลังงานหมุนเวียน ได้รับกระตุ้นให้มีดำเนินการมากขึ้น
  2. ภาคเอกชน มีทางเลือกในการใช้พลังงานหมุนเวียนช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
  3. ประเทศไทย ใช้ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดและยั่งยืน อันเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ไทยบรรลุเป้าหมาย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 20-25% ภายในปี 2573 ก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเกี่ยวกับ IREC (https://irecissuer.egat.co.th/)

หน่วยตรวจประเมินการผลิตพลังงานหมุนเวียนขึ้นทะเบียน VGREEN

service

หน่วยตรวจประเมินการผลิตพลังงานหมุนเวียนขึ้นทะเบียน VGREEN

ประวัติ

หน่วยตรวจประเมินการผลิตพลังงานหมุนเวียนขึ้นทะเบียน

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในฐานะ Local Issuer ตามมาตรฐาน International REC Standard (I-REC) ของประเทศไทย ขึ้นทะเบียน วีกรีน คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ประเมินภายนอกสำหรับการรับรองพลังงานหมุนเวียน ตั้งแต่วันที่ 18 มิ.ย. 2564 เป็นรายแรกของประเทศไทย

การขอรับบริการ

service

การขอรับบริการ

บริการทวนสอบ (Verification Service)

Verification service การผลิตพลังงานหมุนเวียน (REC) ของ EGATT

ลูกค้าของวีกรีน

  • โรงพยาบาล และห้องแล็บทางการแพทย์
  • หน่วยงานวิจัยและพัฒนา และภาคการผลิตของบริษัทเอกชนต่างๆ
  • มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย องค์การพัฒนาเอกชนและหน่วยงานราชการ
ลูกค้าของเอมาร์ค

FAQ

คำถามที่พบบ่อย ของบริการนี้

เรียนรู้เพิ่มเติม