เกี่ยวกับเรา

บริษัท วีกรีน เคยู จำกัด เป็นผู้ให้บริการทวนสอบ ให้คำปรึกษา และจัดอบรม ด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ชั้นนำของประเทศไทย

ให้บริการด้านการตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก มาตรฐานสิ่งแวดล้อมด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์ การประเมินวัฏจักรชีวิต โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน ฉลากสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจหมุนเวียน และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

Timeline

2009

ก่อตั้งเป็นครั้งแรก สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2009

ขึ้นทะเบียนเป็น ที่ปรึกษาและผู้ทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์และบริการ (CFP: Carbon Footprint of Product) กับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

2009

ขึ้นทะเบียนเป็น ที่ปรึกษาและผู้ทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (CFO: Carbon Footprint of Organization) กับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

2013

โอนย้ายมา สังกัดคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2013

ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยตรวจสอบความใช้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก (CFO, T-VER) ระดับชาติ เป็นรายแรกของประเทศไทย

2013

ขึ้นทะเบียนเป็น ที่ปรึกษาและผู้ทวนสอบมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO FACTORY) กับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2021

ผู้ประเมินภายนอกสำหรับการรับรองพลังงานหมุนเวียน (I-REC) ขึ้นทะเบียน ระดับชาติ เป็นรายแรกของประเทศไทย

2023

จดทะเบียนเป็นบริษัทเอกชนในนาม “บริษัท วีกรีน เคยู จำกัด

ผู้ร่วมก่อตั้ง

ผู้ร่วมก่อตั้ง

ก่อตั้งขึ้นภายใต้การร่วมทุนระหว่าง KUniverse: บริษัท เคยูนิเวิร์ส จำกัด, VGREEN : วีกรีน คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ AMARC: บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2023

ภายใต้ปรัชญาของการดำเนินธุรกิจที่มีเป้าหมายในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากองค์ความรู้ และประสบการณ์การทำวิจัยบริการวิชาการด้านการประเมินวัฏจักรชีวิต คาร์บอนฟุตพริ้นท์ โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน ฉลากสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจหมุนเวียนและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เพื่อขยายจำนวนการให้บริการแบบก้าวกระโดด ผ่านเครือข่ายพันธมิตรภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง เป็นการพัฒนาสู่ความยั่งยืนในระยะยาวของ “หน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก” เพื่อสนับสนุนนโยบายมหาวิทยาลัยยั่งยืนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตลอดจนเป็นการสร้างกำลังคนด้านการตรวจสอบความใช้ได้ และทวนสอบก๊าซเรือนกระจกให้กับประเทศไทย เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality, Net Zero Emissions และ Sustainable Business

Our Labs
Mission
Mission

พันธกิจ

เร่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยก้าวสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์

ผู้นำกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างสรรค์อุตสาหกรรมไทย ก้าวไกลด้วยมาตรฐานสากล สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ทีมงานวีกรีน เป็นทีมงานคุณภาพ มีการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ ให้บริการที่เข้าถึงง่าย สะดวก และรวดเร็ว

พร้อมให้บริการผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในการตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมและการแสดงข้อมูลสิ่งแวดล้อม

เพื่อเร่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยก้าวสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

รศ. ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง

รศ. ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท วีกรีน เคยู จำกัด

ผลงานวิจัยของเรา

ผลงานวิจัยของเรา

ผลงานวิจัยของเราครอบคลุมทั้งตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก มาตรฐานสิ่งแวดล้อมด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์ การประเมินวัฏจักรชีวิต โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน ฉลากสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจหมุนเวียน และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

VGREEN มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการส่งเสริมงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในภาคธุรกิจอย่างครบวงจร

เริ่มตั้งแต่การให้บริการทวนสอบ ให้คำปรึกษา และจัดอบรม ด้านก๊าซเรือนกระจก สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ช่วยเสริมศักยภาพให้กับทุกธุรกิจ

Our Labs

GROWING GREEN WITH VGREEN

VGREEN KU