VGREEN KU ร่วม TDRI นำเสนอผลการประเมินและจัดทำค่าเส้นฐานขยะอาหาร ระดับชาติ

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย พร้อม วีกรีน เคยู และกรมควบคุมมลพิษ จัดงานสัมมนาเพื่อระดมข้อคิดเห็นเรื่อง “FIGHTING FOOD WASTE สู่การจัดการขยะอาหารที่ยั่งยืน”

เมื่อ วันที่ 28 เมษายน 2566 ณ โรงแรม รามาการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ วีกรีน เคยู (VGREEN KU) ร่วมกับ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)  และกรมควบคุมมลพิษ จัดงานสัมมนาเพื่อระดมข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน เรื่อง “FIGHTING FOOD WASTE สู่การจัดการขยะอาหารที่ยั่งยืน” เพื่อนําเสนอผลงานวิจัยการประเมินขยะอาหารสู่การจัดทําเส้นฐานปริมาณ ขยะอาหารระดับชาติ และ ดัชนีปริมาณขยะอาหารเพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดและตรวจติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่ 12.3.1 รวมทั้ง การวิเคราะห์อุปสรรคและโอกาสทางสังคม เศรษฐกิจ และกฎหมายในการบริหารจัดการขยะอาหารอย่างยั่งยืนเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนของ ประเทศไทย พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 7 ท่าน ประกอบด้วย ดร.กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงศ์ ผู้แทนจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ดร.สุจิตรา วาสนาดำรงดี ผู้แทนจากสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาฯ คุณศุภกร กิจคณากร ผู้แทนจากสมาคมตลาดสดไทย คุณวริทธิ์ธร มังกรสกุล ผู้แทนจาก Oho! Sustainable Food Outlet Platform คุณวิจิตรา สุภาคง ผู้แทนจากบริษัท BIG C Supercenter จำกัด (มหาชน) คุณสุรศักดิ์ หาริวร ผู้แทนจากสำนักงานเขตหนองจอก (ร่วมวิจัยในโครงการ สวก.) และคุณชัย สราห์คำ ผู้แทนจากสำนักงานเขตพญาไท (โครงการไม่เทรวม) ร่วมเสวนาเกี่ยวกับประเด็นปัญหาและอุปสรรค นโยบายขยะอาหาร และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดการขยะอาหารที่ยั่งยืน ภายใต้การดำเนินงานชุดโครงการวิจัยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. เรื่อง “การบริหารจัดการขยะอาหารเชิงบูรณาการสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี รศ. ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีกรีน เคยู จำกัด เป็น ผู้อำนวยการแผนวิจัย