About

บริษัท วีกรีน เคยู จำกัด

ผู้ให้บริการทวนสอบ ให้คำปรึกษา และจัดอบรม ด้านสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืน ชั้นนำของประเทศไทย มีพันธกิจ เร่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยก้าวสู่การดำเนิน
ธุรกิจอย่างยั่งยืน

ความเชี่ยวชาญของวีกรีนครอบคลุม การตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบ ก๊าซเรือนกระจก มาตรฐานสิ่งแวดล้อมด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์ การประเมิน วัฏจักรชีวิต โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน ฉลากสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจหมุนเวียน และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

2009
Established
14+
Experience
460+
Clients
2800+
Carbon Footprint Product

บริการของเรา

บริการของเรา

บริการทวนสอบ

การให้บริการตรวจประเมิน (Audit), ตรวจสอบความใช้ได้ (Validation) และทวนสอบ (Verification) ก๊าซเรือนกระจก ระดับองค์กร โครงการ 
และผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐานสากล รวมทั้ง การให้การรับรอง (Certification) ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อใช้ประกอบการ พัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม และเปิดเผยผลการดำเนินการ

บริการให้คำปรึกษา

การให้คำปรึกษา เพื่อการเตรียมตัว วางแผน และพัฒนาระบบการจัดการ การดำเนินการ เพื่อขอการรับรองตามมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

บริการจัดอบรม

บริการการจัดอบรมและบริการวิทยากร สำหรับการอบรม การสัมมนา การประชุม เชิงปฏิบัติการ ทั้งรูปแบบสาธารณะ และภายในองค์กร โดยสามารถออกแบบ หลักสูตร และเนื้อหา ตามวัตถุประสงค์ ในหัวข้อด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

Our Labs

GROWING GREEN WITH VGREEN

News

See all

สมัครรับข่าวสารบริษัท