VGREEN KU จับมือ TIPMSE ร่วมผลักดันการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต

วีกรีน เคยู ร่วมพลักดันติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานประเมินการไหลของวัสดุบรรจุภัณฑ์ (MFA: Material Flow Analysis)

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. ทางออนไลน์ โดย สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (TIPMSE) ร่วมกับ วีกรีน เคยู (VGREEN KU) และคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล และวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานประเมินการไหลของวัสดุบรรจุภัณฑ์ (MFA: Material Flow Analysis)  ครอบคุลุมวัสดุประเภทแก้ว กระป๋องอะลูมิเนียม กระดาษลูกฟูก/แข็ง กล่องเครื่องดื่ม และ พลาสติกพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต พอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง พลาสติกหลายชั้น รวม 5 ชนิดบรรรจุภัณฑ์ เพื่อจัดทำค่าเส้นฐานการไหลของวัสดุบรรจุภัณฑ์ ระดับชาติ (National material baseline) วิเคราะห์มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ (VCA: Value Chain Analysis) เพื่อประเมินการเพิ่มมูลค่าในแต่ละหน่วยธุรกิจโดยตลอดห่วงโซ่คุณค่าในการหมุนเวียนวัสดุบรรจุภัณฑ์กลับสู่ระบบรีไซเคิล

รวมทั้ง ประเมินสมรรถนะเชิงสิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์ของการจัดการของเสียบรรจุภัณฑ์ในสถานการณ์จำลองที่มีการคัดแยกชนิดของเสีย การจัดตั้ง MRF เพื่อนำกลับไปรีไซเคิลอย่างเป็นระบบ และรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเกี่ยวกับประเด็นและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิตอย่างนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ  ภายใต้การดำเนินชุดโครงการวิจัย  เรื่อง “แนวทางเชิงปฏิบัติของการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิตสู่การรีไซเคิลและการจัดการบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน” โดยมี รศ. ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีกรีน เคยู จำกัด เป็นผู้อำนวยการชุดโครงการฯ

ที่มาข้อมูล: บริษัท วีกรีน เคยู จำกัด (พฤษภาคม 2566)
: สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (TGO) 

 

สามารถสอบถามข้อมูลบริการเพิ่มเติมได้ที่ VGREEN KU