วีกรีน เคยู นำเสนอผลการประเมินและจัดทำค่าเส้นฐานความสูญเสียอาหาร ระดับชาติ

วีกรีนเคยู นำเสนอการประเมินความสูญเสียอาหารผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร ระดับชาติ เพื่อจัดทำเส้นฐาน จำแนกมาตรการลดความสูญเสีย

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (กศป.) รศ.ดร. รัตนาวรรณ มั่งคั่ง บริษัท วีกรีน เคยู จำกัด ในฐานะผู้อำนวยการแผนวิจัย สวก. โครงการ “การประเมินความสูญเสียอาหารผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร ระดับชาติ เพื่อจัดทำเส้นฐาน จำแนกมาตรการลดความสูญเสียโดยตลอดห่วงโซ่คุณค่าและรายงานผลตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนข้อที่ 12.3.1” ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้เชี่ยวชาญในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนด้านความมั่นคงอาหารตลอดห่วงโซ่ ครั้งที่ 2/2566 และได้เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงาน ซึ่งบูรณาการ 11 โครงการย่อย เรื่องการจัดทำค่าเส้นฐานความสูญเสียอาหารระดับชาติ ต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนด้านความมั่นคงอาหารตลอดห่วงโซ่ ในหัวข้อ 1) นิยามความสูญเสีย 2)ขอบเขตของการประเมินการสูญเสียอาหาร 3) หลักการสุ่มตัวอย่างและวิธีการกระจายตัวอย่าง 4) การรวบรวมข้อมูล 5) การวิเคราะห์ข้อมูลความสูญเสียอาหาร รายสินค้า  และ 6) การจัดทำค่าเส้นฐานความสูญเสียอาหารระดับชาติ ในระดับ Basket of commodities (หลายทางเลือก) สำหรับการรายงาน SDG 12.3.1

ที่มาข้อมูล: บริษัท วีกรีน เคยู จำกัด (มิถุนายน 2566)
: กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (กศป.) 

 

สามารถสอบถามข้อมูลบริการเพิ่มเติมได้ที่ VGREEN KU