VGREEN KU และ TGO แถลงผลสำเร็จในการขยายตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิต

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และ วีกรีน เคยู จัดสัมมนา “เดินหน้าประเทศไทยสู่ Carbon Neutrality”

วันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงแรม ปทุมวัน พริ้นท์เซส กรุงเทพฯ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO ร่วมกับ บริษัท วีกรีน เคยู จำกัด (VGREEN KU) จัดสัมมนา “เดินหน้าประเทศไทยสู่ Carbon Neutrality” เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอนเพื่อสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศ ระยะที่ 10 โดยในปีนี้ภายใต้โครงการ TCOP10 มีองค์กรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 13 องค์กร ประกอบด้วยองค์กรที่เข้าร่วมโครงการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร จำนวน 4 องค์กร ชดเชยคาร์บอน 10% จำนวน 3 องค์กร และชดเชยคาร์บอน 100% จำนวน 1 องค์กร รวมทั้งมีองค์กรเข้าร่วมโครงการจัดทำคาร์บอนนิวทรัลอีเว้นท์ 9 องค์กร รวม 12 อีเว้นท์ สามารถชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 8,360 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ทำให้ทราบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรกิจกรรมที่เป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีนัยสำคัญ และหาแนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจจากมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางด้านการค้า อีกทั้งยังเป็นการช่วยขยายตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิต จากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย เตรียมตัวรองรับมาตรการค้าทางด้านคาร์บอนและภาษีคาร์บอนในอนาคต รวมทั้ง เตรียมความพร้อมให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อเดินหน้าประเทศไทยสู่ CARBON NEUTRALITY”

ที่มาข้อมูล: บริษัท วีกรีน เคยู จำกัด (กันยายน 2566)
: องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (TGO) 

 

สามารถสอบถามข้อมูลบริการเพิ่มเติมได้ที่ VGREEN KU