วีกรีน เคยู และ สมอ. พัฒนาระบบการตรวจสอบและรับรองระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับองค์กร เพื่อผลักดันนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียน

สมอ. และ วีกรีน เคยู ร่วมผลักดันนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรม เดอะ สุขโกศล กรุงเทพ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ชี้แจงหลักการและแนวคิดในการพัฒนาข้อกำหนด การตีความข้อกำหนดในเชิงปฏิบัติ หลักการตรวจประเมิน และแนวทางการกำหนดจำนวนวันทำงานตามมาตรฐานสากล รวมทั้ง หารือรายละเอียดวิธีการตรวจประเมินความสอดคล้องตามข้อกำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ ระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับองค์กร เล่ม 2 ข้อกำหนด (มาตรฐาน มตช. 2 เล่ม 2-2564) ร่วมกับ หน่วยตรวจรับรอง ได้แก่ 1) บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด (SGS) 2) บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (BVQI) 3) บริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (GLOBAL) 4) สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) และ 5) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) (TISTR) เพื่อเป็นการพัฒนากำลังคนด้านการตรวจประเมินระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับองค์กร ภายใต้การดำเนินโครงการวิจัย บพข. เรื่อง “การพัฒนาระบบการตรวจสอบและรับรองระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนองค์กรเพื่อผลักดันนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียน” โดยมี รศ. ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีกรีน เคยู จำกัด เป็นหัวหน้าโครงการฯ

ที่มาข้อมูล: บริษัท วีกรีน เคยู จำกัด (กุมภาพันธ์ 2566)
: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

 

สามารถสอบถามข้อมูลบริการเพิ่มเติมได้ที่ VGREEN KU