วีกรีน เคยู และ สมอ. พัฒนาระบบการตรวจสอบและรับรองระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับองค์กร เพื่อผลักดันนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียน

สมอ. และ วีกรีน เคยู ร่วมผลักดันนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรม เดอะ สุขโกศล กรุงเทพ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ชี้แจงหลักการและแนวคิดในการพัฒนาข้อกำหนด การตีความข้อกำหนดในเชิงปฏิบัติ หลักการตรวจประเมิน และแนวทางการกำหนดจำนวนวันทำงานตามมาตรฐานสากล รวมทั้ง หารือรายละเอียดวิธีการตรวจประเมินความสอดคล้องตามข้อกำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ ระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับองค์กร เล่ม 2 ข้อกำหนด (มาตรฐาน มตช. 2 เล่ม 2-2564) ร่วมกับ หน่วยตรวจรับรอง ได้แก่

  • บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด (SGS)
  • บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (BVQI)
  • บริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (GLOBAL)
  • สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) และ
  • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) (TISTR)

เพื่อเป็นการพัฒนากำลังคนด้านการตรวจประเมินระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับองค์กร ภายใต้การดำเนินโครงการวิจัย บพข. เรื่อง “การพัฒนาระบบการตรวจสอบและรับรองระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนองค์กรเพื่อผลักดันนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียน” โดยมี รศ. ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีกรีน เคยู จำกัด เป็นหัวหน้าโครงการฯ

ที่มาข้อมูล: บริษัท วีกรีน เคยู จำกัด (กุมภาพันธ์ 2566)
: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

สามารถสอบถามข้อมูลบริการเพิ่มเติมได้ที่ VGREEN KU