มกอช. กรมการข้าว GIZ ร่วมกับ VGREEN KU ทำการตลาดข้าวไทยด้วยมาตรฐานข้าวยั่งยืน

มกอช. กรมการข้าว GIZ ร่วมกับ VGREEN KU ทำการตลาดข้าวไทยด้วยมาตรฐานข้าวยั่งยืน

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องทิวลิป โรงแรม รามา การ์เด้นท์ กรุงเทพฯ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ร่วมกับ วีกรีน เคยู พร้อมด้วยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กรมการข้าว และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมแถลงข่าวความสำเร็จของโครงการข้าวยั่งยืน เรื่อง “มาตรฐานข้าวยั่งยืน นำข้าวไทยสู่สากลเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวไทยที่ยั่งยืน”

และแสดงความยินดีกับ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวยั่งยืน กลุ่มบ้านโนนจิก อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี จำนวน 49 ราย พื้นที่ปลูกรวม 177.92 เฮกตาร์ พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ ได้รับความช่วยเหลือทางเทคนิคจากทางโครงการฯ ในการยกระดับสู่การปลูกข้าวที่ยั่งยืนตามมาตรฐานสากล SRP: Sustainable Rice Platform ทำให้นำไปสู่การได้รับการรับรองการปลูกข้าวยั่งยืน ตามมาตรฐานสากล SRP: Sustainable Rice Platform (Version 2.1), Assurance level 3 – Producer group เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566

โดยคาดหวังว่าจะเป็นการส่งเสริมการตลาดและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวยั่งยืน พร้อมกันนี้ ท่านเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า ประเทศไทย ได้มีการพัฒนามาตรฐานข้าวยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับ มาตรฐานการปลูกข้าวที่ยั่งยืนสากล SRP: Sustainable Rice Platform เป็นประเทศแรกในอาเซียน นอกจากนี้ อยู่ในระหว่างการดำเนินการเทียบเคียงมาตรฐานการปลูกข้าวที่ยั่งยืนของประเทศไทย กับ SRP โดยได้ยื่นเอกสาร NIG: National Interpretation Guideline เพื่อพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเป็นประเทศที่ 2 ในโลก ต่อจาก สหรัฐอเมริกา ซึ่งดำเนินการภายใต้โครงการวิจัย สวก. เรื่อง “การประเมินความยั่งยืนโดยตลอดวัฏจักรชีวิต และ การยกระดับสู่มาตรฐานการปลูกข้าวยั่งยืน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวไทยที่ยั่งยืน” โดยมี รศ. ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีกรีน เคยู จำกัด เป็นหัวหน้าโครงการฯ

ที่มาข้อมูล: กรมวิทยาศาสตร์บริการ บริษัท วีกรีน เคยู จำกัด (พฤษภาคม 2566)
: สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) 

สามารถสอบถามข้อมูลบริการเพิ่มเติมได้ที่ VGREEN KU